«ՎԷՄ», Ժ(ԺԶ) տարի, 2018, թիվ 1(61), հունվար-մարտ

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՄԱՅԻՍ 28-Ն ԻԲՐԵՎ ՓՈՐՁԱՔԱՐ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

Էդվարդ Ա. Հարությունյան

‹‹ԱՆՀՆԱՐԻՆԻ›› ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ

Իբրև գոյատևման գեղագիտական նախագիծ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Նշան Թ. Քեսեքեր

ՔՍԵՐՔՍԵՍԻ ՎԱՆԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԱՄԵՐԵՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ (XV)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխեն Էդ. Ջրբաշան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՏԱՆԱՎՈՐԻ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԵՐԸ

Մինչաբեղյանական շրջանի հայ տաղագիտության մեջ

Ալբերտ Ա. Մակարյան

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆԻ ՈՒ ԱՍԻԱԿԱՆԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կ’երթայ» երգիծապատումի մեջ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Ս. Գյուրջինյան

«ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ՀԱՅ» ՆՇԱՆԱԿՈՂ ԲԱՌԵՐԸ

Իմաստակառուցվածքային և բառարանագրական քննություն

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մովսես Հ. Դեմիրճյան

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

Ժամանակակից արժեքային փոխակերպումների համատեքստում

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

Վարդան Պ. Գևորգյան

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

Նրանց հիմքում ընկած տեսական ընկալումների համածիրում

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մուրադ Մ. Հասրաթյան

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԵՐԴ- ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ 139

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Շուշանիկ Ս. Համբարյան

ՄԱՐԿՈՍ ՊԱՏԿԵՐԱՀԱՆԸ ԵՎ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ N 1502 ՀԱՅՍՄԱՎՈՒՐՔԻ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՈՒՄՆԵՐԸ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Աշոտ Ն. Հայրունի

ԿԱՐԵՆ ՅԵՊԵԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔ

Մաս երկրորդ։ Մեծ մարդասերի գործունեությունը Հալեպում

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Տիգրան Մ. Պետրոսյանց

ՎԱՉՈՒՏՅԱՆՆԵՐԻ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ՏԱՆ

Այրարատի կողմնակալություն- փոխարքայությունը

Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ԴԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆԱՑՄԱՄԲ՝

PowerPoint-ի միջոցով

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

Պետականության մարտահրավերը.  Մաս չորրորդ

Աննա Է. Ասատրյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱftԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

1918-1920 ԹԹ.

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դավիթ Վ. Պետրոսյան — Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ.,

հատոր 2

ԱՐԽԻՎ

Միհրան Ա. Մինասեան

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՅՈՒՇԵՐԸ

Հայ աքսորականներու՝ Պապի համակեդրոնացման կայքի մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Սարգիս Ռ. Մելքոնյան

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ ՀԱՅՐԱftԵՏՆ ՈՒ ՄԵԾ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ

Մաս Ա։ Ուսումնառության տարիները

(1877-1897 թթ.)