ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ

Կ Ա Յ Ք Ը  Վ Ե Ր Ա Կ Ա Զ Մ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն  Ը Ն Թ Ա Ց Ք ՈՒ Մ   Է։