Գրականագիտություն

Ձայնի ալյուզիան շշուկներում

Ըստ ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների մատյան» վեպի*

Read more - Ամբողջը →

Մեկնություն Գր.Նարեկացու «Յարութեան» տաղի*

Գր. Նարեկացու «Յարութեան» տաղը (« Սայլն այն իջանէր ի լեռնէն ի Մասեաց» սկսվածքով) միակն է բանաստեղծի տաղերից, որը հեղինակը չի ընդգրկել իր Գանձա տետրում, հետագայում ևս այն չի ներառվել Գանձարանի մեջ…:

Read more - Ամբողջը →

Շահ — Աբասը եւ Նոր Ջուղայի հայերը

Էլջին Գրոսքլոուսի «Կարմելիտը» վեպում*

Read more - Ամբողջը →

Մհերի առասպելը ըստ Լեւոն Խեչոյանի «Մհերի դռան գիրքը» վեպի

1
22/11/2014

(Լուծու՞մ, թե՞ փակուղի)

Read more - Ամբողջը →

Հրանտ Մաթեւոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը

Տիպաբանական զուգահեռներ*

Read more - Ամբողջը →

Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ

Եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի հետ համեմատական քննության ծիրում*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական սոնետի պատմությունից*

Սոնետը՝ որպես բանաստեղծական կայուն սկզբունքներ ունեցող ձև, առաջացել է 13-րդ դարի կեսերին Իտալիայում «սիցիլիական դպրոցի» պոետների ստեղծագործության մեջ…

Read more - Ամբողջը →

Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար»-ը նոր ընթերցմամբ*

Երբ Հովհ. Թումանյանը 1912 թ. վերաշարադրեց և տպագրեց «Քաջ Նազարը» հեքիաթը, կարճ ժամանակ անց ﬔր գրականության ﬔջ սկիզբ առավ մարդու երկրային կեցության, հասարակության արժեհամակարգային գերակայությունների, մարդ-հասարակություն փոխհարաբերությունների վերաբերյալ առտնին ու փիլիսոփայական քննարկում-իմաստավորուﬓերի ﬕ հետաքրքիր ստեղծագործական գործընթաց…

Read more - Ամբողջը →

Ազգայինի դրսեւորումները Տիրան Չրաքյանի (Ինտրա) գեղարվեստական մտածողության մեջ*

Տիրան Չրաքյանը (Ինտրա) հայ գրականության աﬔնաինքնատիպ, ﬕևնույն ժամանակ աﬔնաառեղծվածային դեմքերից ﬔկն է, ում կյանքն ու ստեղծագործությունը արժանացել են հակասական, նույնիսկ ծայրահեղ գնահատականների…

Read more - Ամբողջը →

Վրեժի մասին պատկերացումներն Էլիզաբեթյան Անգլիայում եւ «Համլետը»ը*

Վերածննդի դարաշրջանին բնորոշ իրողություն էր հասարակական կյանքում ու մշակույթում անտիկ և քրիստոնեական գաղա փարների, պատկերացուﬓերի ու արժեքների համատեղ առկայությունը, ավելի ճիշտ՝ հակադրաﬕասնությունը…

Read more - Ամբողջը →