Գրականագիտություն

Շահ — Աբասը եւ Նոր Ջուղայի հայերը

Էլջին Գրոսքլոուսի «Կարմելիտը» վեպում*

Read more - Ամբողջը →

Մհերի առասպելը ըստ Լեւոն Խեչոյանի «Մհերի դռան գիրքը» վեպի

1
22/11/2014

(Լուծու՞մ, թե՞ փակուղի)

Read more - Ամբողջը →

Հրանտ Մաթեւոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը

Տիպաբանական զուգահեռներ*

Read more - Ամբողջը →

Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ

Եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի հետ համեմատական քննության ծիրում*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական սոնետի պատմությունից*

Սոնետը՝ որպես բանաստեղծական կայուն սկզբունքներ ունեցող ձև, առաջացել է 13-րդ դարի կեսերին Իտալիայում «սիցիլիական դպրոցի» պոետների ստեղծագործության մեջ…

Read more - Ամբողջը →

Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար»-ը նոր ընթերցմամբ*

Երբ Հովհ. Թումանյանը 1912 թ. վերաշարադրեց և տպագրեց «Քաջ Նազարը» հեքիաթը, կարճ ժամանակ անց ﬔր գրականության ﬔջ սկիզբ առավ մարդու երկրային կեցության, հասարակության արժեհամակարգային գերակայությունների, մարդ-հասարակություն փոխհարաբերությունների վերաբերյալ առտնին ու փիլիսոփայական քննարկում-իմաստավորուﬓերի ﬕ հետաքրքիր ստեղծագործական գործընթաց…

Read more - Ամբողջը →

Ազգայինի դրսեւորումները Տիրան Չրաքյանի (Ինտրա) գեղարվեստական մտածողության մեջ*

Տիրան Չրաքյանը (Ինտրա) հայ գրականության աﬔնաինքնատիպ, ﬕևնույն ժամանակ աﬔնաառեղծվածային դեմքերից ﬔկն է, ում կյանքն ու ստեղծագործությունը արժանացել են հակասական, նույնիսկ ծայրահեղ գնահատականների…

Read more - Ամբողջը →

Վրեժի մասին պատկերացումներն Էլիզաբեթյան Անգլիայում եւ «Համլետը»ը*

Վերածննդի դարաշրջանին բնորոշ իրողություն էր հասարակական կյանքում ու մշակույթում անտիկ և քրիստոնեական գաղա փարների, պատկերացուﬓերի ու արժեքների համատեղ առկայությունը, ավելի ճիշտ՝ հակադրաﬕասնությունը…

Read more - Ամբողջը →

Գրիգոր Պըլտեանի վէպերու վերհրատարակման առթիւ*

0
30/06/2013

Գրիգոր Պըլտեանի արձակ գործերու համադրեալ վերհրատարակո թիւնը, որուն նախաձեռնած է Սարգիս Խաչենց հրատարակչութիւնը, Երևան, քանի մը ամիս առաջ լոյս ընծայեց իր առաջին հատորը..

Read more - Ամբողջը →

Անգլիագիր հայ գրողի կենսագրության հայելին*

0
28/03/2013

Այս ստեղծագործությունը Լ.-Զ. Սյուրմելյանի երկրորդ վեպն է, որ թեև գրվել է 1945-ին հաջորդած չորս տարիներում և տպագրվել է 1950 թվականին, սակայն իր նախորդ` «Ձեզ եմ դիմում, տիկնայք և պարոնայք» վեպի նման հայ ընթերցողին մատչելի է դարձել բավական ուշացումով` ավելի քան կես դար հետո` 2005 թվականին

Read more - Ամբողջը →