Քննարկումներ

Աքեմենյան Պարսկաստանի Կիլիկյան սատրապության տարածքը եւ սահմանները Մ.Թ.Ա. VI-IV դարերում*

Աքեմենյան Պարսկաստանի Կիլիկյան սատրապության վարչաքաղաքական կացության ուսումնասիրությունը կարևոր է ոչ միայն այդ տերության պատմության, այլև…

Read more - Ամբողջը →

Հայկական լեռնաշխարհի էթնիկական անվանումների եւ տեղանունների ստուգաբանություն

Հյուսիսարևմտյան հատվածի և սահմանամերձ գոտու քննության փորձ

Read more - Ամբողջը →

Աքեմենյան Պարսկաստանի Սակա Երկրի Տեղադրությունը

Սակա երկրի և ընդհանրապես սակերի տեղադրության ուսումնասիրությունը մասնագիտական գրականության մեջ բազմաթիվ տարակարծությունների տեղիք է տվել, և դա այն պարագայում, երբ հետազոտողների եզրակացությունները գրեթե ամբողջությամբ հենվում են միևնույն աղբյուրների քննության վրա: Մինչդեռ հարցն այն է, որ խնդրո առարկայի քննությունը պետք է կատարվի Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանման սկզբունքի համատեքստում։ Ուստի մեր կարծիքով՝ սկզբնաղբյուրների տեղեկություններն անհրաժեշտ է վերլուծել հենց այդ տեսանկյունից, ինչը ներկայացնում ենք ստորև…

Read more - Ամբողջը →

Տորք Անգեղեայ. Ստուգաբանական Դիտողություններ

0
15/03/2012

There have been many conflicting and contradictory points of view in academic literature regarding one of the most remarkable characters in Armenian mythology, Tork Angegh (about the deprecatory nature of the Turkish ethnic name of Tork/Turk). This study shows that the depiction of Tork Angeghya (Angegh – Ugly) had a positive function and reflected the […]

Read more - Ամբողջը →

Պաուլ Ռոհրբախը և Հայաստանը

0
15/12/2011

Գերմանացի մեծանուն հրապարակախոս, գիտնական, հասարակական-քաղաքական գործիչ, ճանապարհորդ և լրագրող դր. Պաուլ Ռոհրbախի կյանքը, գործունեությունն ու գրական ժառանգությունը bազմաթիվ մենագրությունների և հոդվածների նյութ է դարձել։ Մինչ օրս իր ժողովրդականությունը չկորցրած այս ինքնատիպ մտածողի և վառ անհատականության մասին Գերմանիայում ներկայումս նույնպես ուսումնասիրություններ են լույս տեսնում…

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանն Արդիականացման Մարտահրավերի Առջև

Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը թևակոխել է իր պատմության երրորդ տասնամյայկը, ուստի այս օրերին հանդես են գալիս մեծ թվով հեղինակներ, որոնց հրապարակումներում փորձ է արվում ամփոփել մեր անցած դժվարին ուղին։ Արդյո՞ք վերջին 20 տարիների ընթացքում գործել ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում, որքանո՞վ էր մեր հասարա կությունը պատրաստ դիմագրավելու մինչև այժմ առկա և նոր միայն ուրվագծվող մարտահրավերներին, կարո՞ղ ենք արտաքին աշխարհում լինել մրցունակ, արդյո՞ք ՀՀ պետական մեքենան հիմնավոր և արդյունավետ է կառուցված, նպատակաուղղվա՞ծ են պետության միջոցներն ու ջանքերը ժողովրդի կենսապայմանների բարելավմանը, ի՞նչ սկզբունքային բացթողումներ և վրիպումներ ենք թույլ տվել, որոնք հնարավոր է շտկել։ Վերջապես` որո՞նք են մեր երկրի զարգացման մեջ ճեղքում ապահովելու գլխավոր ուղիները…

Read more - Ամբողջը →

Բիբլիական «Արարատի Լեռները» Ըստ Սեպագիր Արձանագրությունների

0
15/06/2011

Աստվածաշնչի սեմական ծագում ունեցող եբրայերեն բնագրում Նոյի տապանը հանգրվանող լեռների մասին պահպանվել է հետևյալ ավանդությունը. «Եվ վերադառնում էին ջրերը երկրից՝ գալով և վերադառնալով, և հանգստացել էին ջրերը հարյուր հիսուն օրը վերջանալիս։ Եվ կանգնեց տապանը յոթերորդ ամսին, ամսվա տասնյոթերորդ օրը ‘RRŢ-ի լեռների վրա»:

Read more - Ամբողջը →

Հին Հայաստանը Մ.Թ.Ա. VI-IV Դարերում` Ըստ Մովսես Խորենացու

Հայ և օտար պատմագիտության մեջ երկար ժամանակ գերիշխող է եղել այն կարծիքը, ըստ որի՝ Աքեմենյանների տիրապետության դարաշրջանում Հայաստանի տարածքը բաժանված է եղել երկու վարչական միավորների՝ 13-րդ և 18-րդ սատրապությունների միջև: Սակայն հայագիտության մեջ վերջերս առաջ քաշվեց մեկ այլ տեսակետ. մ. թ. ա. VI-IV դարերում Հայաստանը գտնվել է 13-րդ սատրապության կազմում, իսկ ահա 18-րդը իրականում եղել է Կուր գետի և Կովկասյան լեռների միջև: Ներկա հրապարակման մեջ քննության ենթարկվող Մովսես Խորենացու տեղեկությունները, գումարվելով հունա-հռոմեական և սեպագիր աղբյուրների վկայություններին, ցույց են տալիս, որ Հայկական պետության ձևավորումը ավարտվել էր դեռևս Աքեմենյան տիրապետությանը նախորդած դարաշրջանում, և այն ընդգրկել է Հայկական լեռնաշխարհի գրեթե ողջ տարածքը:

Read more - Ամբողջը →

Սեբեոսի Պատմության «Գերանայ Դաշտ»ի Մասին

Վաղ միջնադարում հայ ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի պատմության լիարժեք լուսաբանման տեսանկյունից հազվադեպ բարեբախտություն է, որ Վահան Մամիկոնյանի գլխավորած ապստամբության անցուդարձերն ավանդել է դեպքերի ժամանակակից և ստուգապատում պատմիչ Ղազար Փարպեցին։
Դրանով հանդերձ, ակնհայտ է, որ հայագետները դժվար թե կամովին հրաժարվեն Վահանանց պատերազմի վերաբերյալ նոր սկզբնաղբյուրներ փնտրելու և գտնելու ձգտումից…

Read more - Ամբողջը →

Փետրվարյան Ապստամբությունը Հայ Պատմագրության Մէջ

0
15/03/2011

1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը Հայոց պատմության վիճահարույց հիմնահարցերից է, որի վերաբերյալ թե՛ Հայաստանում և թե՛ Սփյուռքում ստեղծվել է պատմագիտական և հուշագրական հարուստ գրականություն, կազմվել են փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածուներ: Հրապարակում առկա աշխատություններն ու հոդվածները կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ խորհրդային, սփյուռքյան և հետխորհրդային: Այս երեք խմբերը ներկայացնող հեղինակները տարբեր կերպ են լուսաբա նել ու գնահատել 1921 թ. իրադարձություններն ընդհանրապես և Փետրվարյան ապստամբությունը մասնավորապես…

Read more - Ամբողջը →