Քննարկումներ

Հովհաննես Օձենցին` «Կանոնագիրք Հայոց» խմբագիր*

Հովհաննես Օձնեցու հայրապետության շրջանը (717-728) նշանավորվեց Հայոց եկեղեցու վանքում բարեփոխումների մեկնարկով..

Read more - Ամբողջը →

Անհեղինակ գործ մը…եւ Լեռ Կամսարի կնիքը

Երգիծաբանի ողբերգ՝ երկու ուղղագրութիւններու միջև*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության պարադոքսի հեգնանքը

Ըստ Մկրտիչ Սարգսյանի «Քաջ Նազար» հեքիաթ-վեպի*

Read more - Ամբողջը →

Մեզ անծանոթ Քաջ Նազարը ըստ Հովհ. Թումանյանի համանուն հեքիաթ*

Թերևս ավելորդ զբաղմունք կլինի վերահաստատել այն հայտնի իրողությունը, որ Հովհ. Թումանյանի «Քաջ Նազարը» հեքիաթն ունի համաժողովրդական ճանաչում և մշտապես արժանացել է մասնագիտական ուշադրության: Առաջինի վկայություններից ﬔկն էլ այն է, որ նրա հերոսի անունը ﬔզանում արդեն դարձել է որոշակի նկարագրի ու ճակատագրի մարդկանց բնութագիր, իսկ Մեծ Լոռեցու կենսափիլիսոփայության և ստեղծագործության ժողովրդական ակունքների մասին որևէ լուրջ ուսուﬓասիրություն չի շրջանցել այդ հանրահայտ հեքիաթը…

Read more - Ամբողջը →

Աքեմենյան Պարսկաստանի Կիլիկյան սատրապության տարածքը եւ սահմանները Մ.Թ.Ա. VI-IV դարերում*

Աքեմենյան Պարսկաստանի Կիլիկյան սատրապության վարչաքաղաքական կացության ուսումնասիրությունը կարևոր է ոչ միայն այդ տերության պատմության, այլև…

Read more - Ամբողջը →

Հայկական լեռնաշխարհի էթնիկական անվանումների եւ տեղանունների ստուգաբանություն

Հյուսիսարևմտյան հատվածի և սահմանամերձ գոտու քննության փորձ

Read more - Ամբողջը →

Աքեմենյան Պարսկաստանի Սակա Երկրի Տեղադրությունը

Սակա երկրի և ընդհանրապես սակերի տեղադրության ուսումնասիրությունը մասնագիտական գրականության մեջ բազմաթիվ տարակարծությունների տեղիք է տվել, և դա այն պարագայում, երբ հետազոտողների եզրակացությունները գրեթե ամբողջությամբ հենվում են միևնույն աղբյուրների քննության վրա: Մինչդեռ հարցն այն է, որ խնդրո առարկայի քննությունը պետք է կատարվի Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանման սկզբունքի համատեքստում։ Ուստի մեր կարծիքով՝ սկզբնաղբյուրների տեղեկություններն անհրաժեշտ է վերլուծել հենց այդ տեսանկյունից, ինչը ներկայացնում ենք ստորև…

Read more - Ամբողջը →

Տորք Անգեղեայ. Ստուգաբանական Դիտողություններ

0
15/03/2012

There have been many conflicting and contradictory points of view in academic literature regarding one of the most remarkable characters in Armenian mythology, Tork Angegh (about the deprecatory nature of the Turkish ethnic name of Tork/Turk). This study shows that the depiction of Tork Angeghya (Angegh – Ugly) had a positive function and reflected the […]

Read more - Ամբողջը →

Պաուլ Ռոհրբախը և Հայաստանը

0
15/12/2011

Գերմանացի մեծանուն հրապարակախոս, գիտնական, հասարակական-քաղաքական գործիչ, ճանապարհորդ և լրագրող դր. Պաուլ Ռոհրbախի կյանքը, գործունեությունն ու գրական ժառանգությունը bազմաթիվ մենագրությունների և հոդվածների նյութ է դարձել։ Մինչ օրս իր ժողովրդականությունը չկորցրած այս ինքնատիպ մտածողի և վառ անհատականության մասին Գերմանիայում ներկայումս նույնպես ուսումնասիրություններ են լույս տեսնում…

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանն Արդիականացման Մարտահրավերի Առջև

Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը թևակոխել է իր պատմության երրորդ տասնամյայկը, ուստի այս օրերին հանդես են գալիս մեծ թվով հեղինակներ, որոնց հրապարակումներում փորձ է արվում ամփոփել մեր անցած դժվարին ուղին։ Արդյո՞ք վերջին 20 տարիների ընթացքում գործել ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում, որքանո՞վ էր մեր հասարա կությունը պատրաստ դիմագրավելու մինչև այժմ առկա և նոր միայն ուրվագծվող մարտահրավերներին, կարո՞ղ ենք արտաքին աշխարհում լինել մրցունակ, արդյո՞ք ՀՀ պետական մեքենան հիմնավոր և արդյունավետ է կառուցված, նպատակաուղղվա՞ծ են պետության միջոցներն ու ջանքերը ժողովրդի կենսապայմանների բարելավմանը, ի՞նչ սկզբունքային բացթողումներ և վրիպումներ ենք թույլ տվել, որոնք հնարավոր է շտկել։ Վերջապես` որո՞նք են մեր երկրի զարգացման մեջ ճեղքում ապահովելու գլխավոր ուղիները…

Read more - Ամբողջը →