Քննարկումներ

Հայերենի եվ Պարսկերենի Լեզվական Ընդհանրությունների Շուրջ

0
15/03/2011

Հայերենի ու պարսկերենի փոխազդեցությունները նախ և առաջ պայմանավորված են ծագումնաբանական ընդհանրություններով: Անհերքելի է նաև հայոց լեզվի կազմության վրա պարսկերենի միակողմանի ազդեցության փաստը, ինչը նկատելի է առաջին հերթին հայերենի ներքին կազմության՝ շարադասության և համաձայնության մեջ, ապա նաև՝ իրանահայ բարբառներում     երկու լեզուների բառակազմության յուրահատկությունները, թվականների կազմության ընդհանուր գծերը, հոլովական համակարգի զուգահեռները, բայերի, մակբայների, դերբայների, նախադրությունների և քերականական այլ կատեգորիաների ընդհանուր եզրերը…

Read more - Ամբողջը →