Գիտագործնական

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինները 1918-1920 թթ.*

1918 թ. մայիսի 28-ին Հայոց անկախ պետականության վերականգնումից հետո, չնայած Հայաստանի առաջին Հանրապետության քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակին…

Read more - Ամբողջը →

Արամ Մանուկյանի անհատականությունը որպես պատմակերտ գործոն*

Աշխարհի տարբեր ժողովուրդների, այդ թվում և հայ ժողովրդի պատմության բեկումնային պահերին ասպարեզում հայտնվել են անհատներ, որոնք վճռական ազդեցություն են ունեցել իրադարձությունների ընթացքի վրա և իրենց կամային որոշումերի ու քայլերի մջոցով պատմության զարգացմանը հաղորդել են այլ ընթացք, քան այն կարող էր ունենալ…

Read more - Ամբողջը →

Դերսիմը 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմի օրերին

Քոչգիրիի ապստամբության դասերը*

Read more - Ամբողջը →

Պետականության մարտահրավերը

Մաս առաջին։ ՀՅ Դաշնակցությունը և Հայաստանի երկու մասերի քաղաքական կարգավիճակի հարցը 1917 թվականին*

Read more - Ամբողջը →

Հայոց ցեղասպանության հետեւանքների հաղթահարման հիմնախնդիրը

Ճանապարհային քարտեզի ուրվագիծ*

Read more - Ամբողջը →

Ռազմարդյունաբերական համալիրի կազմակերպումը Հայաստանում անկախության առաջին տարիներին(1991-1993 թթ.)*

Այս գրութիւնը հայերէնով տրամադրելի չէ

Read more - Ամբողջը →

Թյուրքախոսների էթնիկ ինքնագիտակցության վաղ դրսեւորումները

0
11/05/2017

19-րդ դարավերջի Արևելյան Այսրկովկասի թյուրքալեզու և ռուսալեզու մամուլում*

Read more - Ամբողջը →

Դիտարկումներ «քաղաքական մշակույթ» եզրույթի ծագման եւ մեկնաբանության վերաբերյալ*

Անհատների և սոցիալական խմբերի ընդգրկումը քաղաքականության մեջ պայմանավորված է սոցիալական կարևորության տեսանկյունից ձևավորված շահերի իրացման ձգտումով:

Read more - Ամբողջը →

Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում

Լոս Անջելեսի «Ասպարեզ», Թեհրանի «Ալիք» և Մոսկվայի «Ноев Ковчег» թերթերի 2005-2010 թթ. հրապարակումների համեմատական քննություն*

Read more - Ամբողջը →

Մշակույթ եւ մերձավորություն

Մշակութային իրազեկվածությունը մեդիա-փորձի համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →