Լեզվաբանություն

«Պարսկաստանում ապրող հայ» նշանակող բառերը

Իմաստակառուցվածքային և բառարանագրական քննություն*

Read more - Ամբողջը →

Հայ բառարանագրությունը՝ ԺԸ դարի երկրորդ կեսից սկսյալ, եւ հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները

Նորահայտ բառեր Ժ-ԺԲ դարերի հիշատակարաններից*

Read more - Ամբողջը →

Հին հայերենի Լ (L) եւ Ղ ( Ł) ձայնորդների ծագումը եւ հնչաբանական արժեքայնությունը

Տարաժամանակյա հայեցակերպ*

Read more - Ամբողջը →

Յոթ հոլովի տեսությունը հիմնավորելու նոր մեթոդ*

Առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ, որ երկար ժամանակ լռության մատնված այս հարցը դարձնում ենք քննության առարկա:

Read more - Ամբողջը →

Հին հայերենի եայ եւ եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը

Տարաժամանակյա քննության փորձ*

Read more - Ամբողջը →

Տեղաշարժեր ժամանակակից արեւելահայերենի հնչյունափոխված եւ անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում*

Գրական լեզվի զարգացումը բարդ ու հակասական գործընթաց է:

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի տարբերակները եւ Ռասելի պարադոքսը*

Այդ արահետներից մեկով անհնար է գնալ, եթե չես գնացել մյուսներով… Նրանք կորչում են մութ հեռուներում: Բայց նրանք աչքից բաց չեն թողնում իրենք իրենց:
Մարտին Հայդեգեր

Read more - Ամբողջը →

Տեքստային տարածության հորիզոնները*

Ոչ միայն փիլիսոփաներին ու ֆիզիկոսներին, այլև ուրիշ գիտությունների ներկայացուցիչներին երբևէ չի հաջողվել անտարբեր մնալ տարածության և ժամանակի նկատմամբ:

Read more - Ամբողջը →

Կուռք, Դիք, Չաստված

Եվ դրանց անունները Աստվածաշնչում*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական եւ հնդեւրոպական երկբարբառային համակարգերը

Տարաժամանակյա տիպաբանության փորձ*

Read more - Ամբողջը →