Լեզվաբանություն

Տեքստի տարբերակները եւ Ռասելի պարադոքսը*

Այդ արահետներից մեկով անհնար է գնալ, եթե չես գնացել մյուսներով… Նրանք կորչում են մութ հեռուներում: Բայց նրանք աչքից բաց չեն թողնում իրենք իրենց:
Մարտին Հայդեգեր

Read more - Ամբողջը →

Տեքստային տարածության հորիզոնները*

Ոչ միայն փիլիսոփաներին ու ֆիզիկոսներին, այլև ուրիշ գիտությունների ներկայացուցիչներին երբևէ չի հաջողվել անտարբեր մնալ տարածության և ժամանակի նկատմամբ:

Read more - Ամբողջը →

Կուռք, Դիք, Չաստված

Եվ դրանց անունները Աստվածաշնչում*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական եւ հնդեւրոպական երկբարբառային համակարգերը

Տարաժամանակյա տիպաբանության փորձ*

Read more - Ամբողջը →

Նորակազմությունները Առաքել Սյունեցու «Ադամգրքում»

Դրախտից դժոխք, ապա վերստին դրախտ ճանապարհին*

Read more - Ամբողջը →

Նիկոլ Աղբալյան հայերենագետը

Նշանավոր գրաքննադատի լեզվաբանական մտորումները*

Read more - Ամբողջը →

Չթեքվող խոսքի մասերը Նորայր Ադալյանի ստեղծագործություններում*

0
15/04/2014

Չթեքվող խոսքի մասերը՝ մակբայը, կապը, շաղկապը, ձայնարկությունը և եղանակավորող բառերը, հուզաարտահայտչական տեսանկյունից ունեն սահմանափակ կիրառություն, սակայն ոճական առումով հե տաքրքիր է դրանց օգտագործումը Ն. Ադալյանի ստեղծագործություններում, ինչն արժանի է առանձին ուսունասիրության…

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի պատմական եւ մշակութային արժեքը*

Անընդհատ անցյալի վերածվող ներկան գոյության պարզագույն կռվից դեպի զարգացման գրեթե անբացատրելի մակարդակներ գնացող մարդուն ցույց տվեց ամեն ինչի վերջավոր լինելն ու….

Read more - Ամբողջը →

Գոյականի համադրական բարդությունների կաղապարներ*

0
28/03/2013

Համադրական են կոչվում մեկից ավելի հիմնական ձևույթների կամ բառ-բաղադրիչների միացությամբ կազմված բարդությունները, որոնք, ի տարբերություն վերլուծական բարդությունների, բաղադրիչ ների ավելի սերտ միասնություն են կազմում և լեզվում գործածվում են իբրև միակ ամբողջություն` միաձույլ բառային միավորներ:

Read more - Ամբողջը →

Լեզվի ծագման առեղծվածը*

Խոսելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ լսողի մեջ իր սեփական խոսքն արթնացնելը
Վ. Օդոևսկի

Read more - Ամբողջը →