Լեզվաբանություն

Նորակազմությունները Առաքել Սյունեցու «Ադամգրքում»

Դրախտից դժոխք, ապա վերստին դրախտ ճանապարհին*

Read more - Ամբողջը →

Նիկոլ Աղբալյան հայերենագետը

Նշանավոր գրաքննադատի լեզվաբանական մտորումները*

Read more - Ամբողջը →

Չթեքվող խոսքի մասերը Նորայր Ադալյանի ստեղծագործություններում*

0
15/04/2014

Չթեքվող խոսքի մասերը՝ մակբայը, կապը, շաղկապը, ձայնարկությունը և եղանակավորող բառերը, հուզաարտահայտչական տեսանկյունից ունեն սահմանափակ կիրառություն, սակայն ոճական առումով հե տաքրքիր է դրանց օգտագործումը Ն. Ադալյանի ստեղծագործություններում, ինչն արժանի է առանձին ուսունասիրության…

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի պատմական եւ մշակութային արժեքը*

Անընդհատ անցյալի վերածվող ներկան գոյության պարզագույն կռվից դեպի զարգացման գրեթե անբացատրելի մակարդակներ գնացող մարդուն ցույց տվեց ամեն ինչի վերջավոր լինելն ու….

Read more - Ամբողջը →

Գոյականի համադրական բարդությունների կաղապարներ*

0
28/03/2013

Համադրական են կոչվում մեկից ավելի հիմնական ձևույթների կամ բառ-բաղադրիչների միացությամբ կազմված բարդությունները, որոնք, ի տարբերություն վերլուծական բարդությունների, բաղադրիչ ների ավելի սերտ միասնություն են կազմում և լեզվում գործածվում են իբրև միակ ամբողջություն` միաձույլ բառային միավորներ:

Read more - Ամբողջը →

Լեզվի ծագման առեղծվածը*

Խոսելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ լսողի մեջ իր սեփական խոսքն արթնացնելը
Վ. Օդոևսկի

Read more - Ամբողջը →

17-18-րդ Դարերի Հունգարահայ Բարբառը

1
15/06/2012

Հայ-հունգարական առնչությունները դարերի պատմություն ունեն։ Հունգարիայում (ուշ միջնադարյան հայերենում՝ Մաճառստան, Մաջար) հայերի հայտնվելու մասին հիշատակներ, այդ թվում՝ հունգարական աղբյուրներում, հանդիպում են դեռևս 10-11-րդ դարերից՝ Կեյզա դուքսի (972-995), Ստեփանոս Սուրբ թագավորի (997-1038) ժամանակներից։ Իբրև գաղթականներ հայերը Հունգարիայում մեծ արտոնություններ են ստացել Լադիսլավ Դ թագավորի օրոք (13-րդ դ.)…

Read more - Ամբողջը →

Թաներ Աքչամի «Ամոթալի Արարք» աշխատությունը

Արդեն շուրջ մեկ դար Թուրքիան շարունակում է հսկայական քաղաքական ուժ և կապիտալ ներդնել Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը խոչընդոտելու համար: Սակայն որքան էլ հզոր լինի թուրքական ժխտողականությունը, որը միջազգային ասպարեզում իրավամբ բնութագրվում է որպես “Turkish denial syndrome” կամ “an industry of denial”, ակնհայտ է, որ հայ ժողովրդի պատմության՝ …

Read more - Ամբողջը →