Փիլիսոփայություն

Ազգային ինքնությունը՝

Ժամանակակից արժեքային փոխակերպումների համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

«Պատմական (ան)արդարություն» գաղափարը եւ հայտնութենական ավանդույթը

Հայկական տրամասային կառուցուցերը անցյալից ներկա*

Read more - Ամբողջը →

Վահրամ Րաբունու պատմափիլիսոփայական ու քաղաքագիտական հայացքները*

Միջնադարն ուներ հոգևոր մշակույթի համակարգում պատմության տեղի ու դերի ըմբռնման, «պատմության կերպարի» ստեղծման, պատմական գործիչների ու իրադարձությունների վերլուծության ու իմաստավորման, ազգային ինքնության համապատկերում պատմական հիշողության, պատմական անցյալի և ազգային արժեքների կարևորման իր յուրահատկությունները, որոնք դրսևորվել են նաև XIII դարի հայ պատմագրության մեջ, ի մասնավորի՝ Վահրամ Րաբունու երկերում:

Read more - Ամբողջը →

Պատմության մեկնողականությունը եւ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը

Մաս 2. Պատմությունը՝ մտածողության առ իսկություն ու իմաստություն ընթացքի ներկապակցություն*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության մեկնողականությունը եւ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը

Մաս առաջին։ Պատմությունը՝ ժամանակահոս կյանքի անցյալի մշակութորեն նշանակալի ներկայություն

Read more - Ամբողջը →

Հովհան Որոտանցու բնազանցական-գոյաբանական հայացքները

Ծննդյան 700-ամյակի առիթով*Armenian Medieval theologian and philosopher Hovhan Vortnetsy’s (1315-1388) metaphysical and ontological views on the existence of God, monotheism, divine names, God and the world, creation and providence…

Read more - Ամբողջը →

«Լինել» հայերեն

Մարտին Հայդեգերի «Գոյություն և ժամանակ» աշխատության մի քանի առանցքային եզրերի հայերեն թարգմանության խնդրի շուրջ*

Read more - Ամբողջը →

Նախասկզբի հարցադրումից մինչեւ հոգու փրկության գաղափարը

Հին հունական փիլիսոփայության գոյաբանա- իմացաբանական խնդրակարգի Կունո Ֆիշերի վերակառուցման հետքերով*

Read more - Ամբողջը →

Ինչո՞ւ չապաշխարեց Հայդեգերը*

Քսաներորդ դարի մեծագույն փիլիսոփաներից մեկի՝ Մարտին Հայդեգերի`
նացիոնալ-սոցիալիզմի հետ առնչությունների մասին հարյուրավոր գրքեր են գրվել…

Read more - Ամբողջը →

Կեցության հիմնախնդիրը Հանս-Գեորգ Գադամերի ուսմունքում*

20-րդ դարի գոյաբանական փիլիսոփայության խնդրակարգում կա րևոր տեղ են զբաղեցնում հետևյալ հարցերը՝ ի՞նչ է կեցությունը, որո՞նք են մարդկային բնույթի էական հատկանիշները, ինչպե՞ս է մարդը կապված կեցությանը, ի՞նչ է նշանակում մարդու յուրօրինակություն, ո՞րն է նրա «ինքնակայության» էությունը…

Read more - Ամբողջը →