Փիլիսոփայություն

Իմաստությունը` որպես ճշմարտության բարձրագույն դրսեւորում

Ըստ Կենդանի բարոյագիտության ուսմունքի*

Read more - Ամբողջը →

«Հաւատոյ Մանկունք»-ը եւ«Կատարեալ Փիլիսոփա»ն ըստ Դավիթ Անհաղթի*

0
27/09/2013

Հայ ﬕջնադարյան մատենագրության աﬔնախորհրդավոր և հետաքրքրական կերպարներից ﬔկի` Ալեքսանդրյան նորպլատոնական դպրոցի ներկայացուցիչ Դավիթ Անհաղթի ապրած ժամանակի, անձնավորության և գրական ժառանգության հարցի շուրջ դեռևս չկա ﬕասնական տեսակետ…

Read more - Ամբողջը →

Կեցության հիմնախնդիրը Մարտին Հայդեգերի ուսմունքում*

Մեր դարաշրջանում անդրադարձը հերմենևտիկային` փիլիսոփայական այդ հետաքրքիր հոսանքին, ունի գիտական, աշխարհայացքային, մշակութաբանական-քաղաքակրթական, պատմափիլիսոփայական և մեթոդաբանական կարևոր նշանակություն:

Read more - Ամբողջը →