Մշակույթ

Ժանրի խնդիրը արվեստում

Ժանրի տարբերակման չափանիշներն ու հիմքերը*

Read more - Ամբողջը →

Երվանդ Քոչար. համակ խոնարհում*

Նրա ոչ խոշոր մարմնը ֆրանսիական մայրաքաղաքի անցորդների խտության մեջ լարված է, ինչպես թռչնի թևը

Read more - Ամբողջը →

Ժանրի հետազոտության մշակութաբանական հայեցակետը

Ըստ Մ. Բախտինի և Յու. Տինյանովի ու սումանասիրությունների*

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի եւ Վրաստանի երկմույթ գմբեթավոր եկեղեցիների տիպի ծագումնաբանությունը*

Անաստաս Ակոռեցի կաթողիկոսի կողղմից Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի Մասեացոտն գավառում գտնվող իր հայրենի Ակոռի գյուղում 661-667 թթ. կառուցված զույգ ազատ կանգնած մույթերով գմբեթավոր եկեղեցին 7-րդ դարի հայ ճարտարապետության ուշագրավ նվաճումերից մեկն է…

Read more - Ամբողջը →

969-1092 թթ. թողարկված բյուզանդական անանուն ֆոլիսները եւ դրանց շրջանառությունը Հայաստանում*

Բյուզանդական դրամական համակարգում առանձնանում է պղնձե դրամների՝
ֆոլիսների բացառիկ մի շարք, որը թողարկվել է 969-1092 թթ. ընկած ժամանակահատ վածում և մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է անանուն ֆոլիսներ
անվամբ:

Read more - Ամբողջը →

Բրոնզե գոտիների հնագույն զարդանախշերը

0
15/04/2014

Ըստ Լոռու և Սևանի ավազանի գտածոների*

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Մկրտչի աջով խաչ-մասունքարան*

Քրիստոնեական մասունքների, մասնավորապես մասնատուփերի գիտական ուսուﬓասիրությամբ զբաղվել են ոչ ﬕայն աստվածաբանները, այլև արվեստաբանները, գրականագետները, պատմաբանները …

Read more - Ամբողջը →

Եռադեմ պատկերները Հեթում Բ արքայի ճաշոցում*

0
27/09/2013

Միջնադարը ﬕ ժամանակահատված էր, որին բնորոշ էր երկվությունը (դուալիզմը). ﬕ կողﬕց այս դարաշրջանն իր ﬔջ կրում էր հնագույն ժամանակների ազդեցությունը, իսկ մյուս կողﬕց ազդարարում էր նորարարական գաղափարներ, որոնք հետագայում իրենց հաստատուն տեղը պիտի գտնեին մարդկության պատմության ﬔջ..

Read more - Ամբողջը →

Դիմանկարը Անդրանիկ Քոչարի արվեստում*

0
30/06/2013

1947 թվականին Եգիպտոսից հայրենադարձված Անդրանիկ Քոչարը իր հետ բերեց և Հայաստան ներմուծեց ժամանակի արտասահմանյան լուսանկարչության ամենավերջին նվաճումները և հարստացնելով դրանք` վերածեց իսկական արվեստի..

Read more - Ամբողջը →

Կնոջ կերպարի արտացոլումն իրանական կերպարվեստում*

Արվեստի գործերում, հատկապես կերպարվեստում արտացոլված կնոջ կերպարի վերաբերյալ գիտական քննարկումերը ցույց են տվել, որ տարբեր մշակույթներում դեպի կինն ուղղված հայացքը սերում է տվյալ մշակույթի կամ դավանանքի մջ իշխող աշխարհայացքից

Read more - Ամբողջը →