Հիմնաքարեր

«Անհնարինի» հաղթահարումը

Իբրև գոյատևման գեղագիտական նախագիծ*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության փիլիսոփայության հնարավորության հարցը*

Առաջին հայացքից պատմության փիլիսոփայության հնարավորության հարցի բարձրացումը կարող է ավելորդ թվալ, քանզի վաղուց արդեն այդ ոլորտում կատարվում են ուսումնասիրություններ, հրատա րակվում են մենագրություններ ու դասագրքեր։

Read more - Ամբողջը →

Մետականացումը գրականության մեջ եւ նրա հետազոտության հեռանկարները*

Չնայած մետահորինվածքը և գրականության ինքնահղում մյուս ձևերը հա ճախ դիտարկվում են որպես պոստմոդեռնիստական գրականությանը բնորոշ գծեր, այնուհանդերձ ինքնախորհրդածման դրսևորումների կարելի է հանդիպել տարբեր դարաշրջաններում, գրական ժանրերում, արվեստի զանազան ճյուղերում:

Read more - Ամբողջը →

Բարոյականությունը որպես մշակույթի նախադրյալ*

Բարոյականությունը և մշակույթը բնության «մարդ» բաղադրատարրը «Մարդ» հասկացութային արժեքի վերածելու գործընթացը կամ ճանապարհն անցնելու հիրավի պարտադիր հիմքն են։

Read more - Ամբողջը →

Պատմություն, լեզու, փորձ*

by/հեղինակ[ներ]
0
16/07/2017

Առասպելների կամ լեգենդների շուրջ խոսակցություններին ժամանակակից մարդը որպես կանոն արձագանքում է հեգնանքով կամ դրանք առնվազն համարում է զուտ երևակայության արդյունք։

Read more - Ամբողջը →

Գրականագիտական մեթոդներ*

Հանրագիտարաններում և գրականագիտական բառարաններում տեղեկագրություններ կան գրականագիտության մեթոդների մասին՝ տեսական ու կիրառական հատկանիշների բնութագրումներով։

Read more - Ամբողջը →

Ազգերի ինքնորոշման իրավունքի պատմական հետագիծը

0
01/02/2017

Վեստֆալյան խաղաղությունից մնչև Արցախյան հիմնահարց*

Read more - Ամբողջը →

Կուլտուրոգենեզը Կանտի էսթետիկական հայացքներում

Արվեստի տարբերական ընթացքը*

Read more - Ամբողջը →

Խոսքային էթիկետ*

Ճիշտ հարաբերությունների ձևավորման և անմիջական շփման համար լեզվական գիտելիքների պաշարը, իհարկե, անհրաժեշտ նախապայման է, բայց միակը չէ:

Read more - Ամբողջը →

Հայդեն Ուայթի մետապատմության գաղափարը

Լեզվաբանական շրջադարձի համատեքստում*[/lang_y]

Read more - Ամբողջը →