Հիմնաքարեր

Անհրաժեշտության եւ պատահականության հերթագայությունը լեզվում*

Անկախ իր կամքից գոյություն ունեցող աշխարհը իրերի բազմություն է: Բազմության մեջ իրերի միջև որոշակի հարաբերություններ են գործում՝ իրենց հերթին առաջ բերելով իրադարձություններ:

Read more - Ամբողջը →

Վեց դրույթ նարատիվիստական պատմության փիլիսոփայության մասին

Ֆրանկ Ռ. Անկերսմիթ (Գրոնինգեն)
Առաջաբան*

Read more - Ամբողջը →

«Բաց հերմենեւտիկայի» խնդրակարգը եւ Վ.Դիլթայի հերմենեւտիկայի հայեցակարգը*

Վիլհելմ Դիլթայը (1833-1911 թթ.) իր գիտական հետաքրքրություններով և ըստ այդմ` իր ստեղծագործություններում ընտրված գիտական թեմաների խնդրակարգերի ու կատարումի քննախոհական մշակումներով և իսկության բացահայտումներով ներկայանում է որպես մշակույթի պատմաբան, փիլիսոփայության պատմության մեջ «կյանքի փիլիսոփայության» ակադեմիական ուղղությունը ներկայացնող մտածող, իսկ հումանիտար գիտությունների մեթոդաբանության վերաբերյալ խորհրդածություններում նաև՝ փիլիսոփայական հերմենևտիկայի տեսաբան:

Read more - Ամբողջը →

Պատմության գաղափարը Յոհան Դրոյզենից մինչեւ Ռոբին Քոլինգվուդ

Մաս երկրորդ։ Էռնստ Բերնհայմը և հոգեֆիզիկական պատճառականության սկզբունքը*

Read more - Ամբողջը →

Ավանդության արդիականությունը

Հանս-Գեորգ Գադամերի «ունիվերսալ հերմենևտիկայի» հղացքի ծանրակետերը*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության գաղափարը Յոհան Դրոյզենից մինչեւ Ռոբին Քոլինգվուդ

Մաս առաջին։ Յոհան Դրոյզենը և նրա «Իստորիկան»*

Read more - Ամբողջը →

Տարտամ անցյալականությունից դեպի պատմություն*

Պատմության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը հնարավոր է մշակութային ամենալայն առնչությունների համատեքստում, համատեքստ, որի կարևորագույն չափումը գրության տեքստն է..

Read more - Ամբողջը →

Լեզվական նշանը եւ նրա արտալեզվական հոմանիշը*

Անընդհատ ընդլայնվելու ներունակ նշանային միակ համակարգը՝ լեզուն, համարվում է մարդկային մտահոգևոր գործընթացների և գոր ծունեության հրապարակման լավագույն ձևը:

Read more - Ամբողջը →

Սփյուռքահայության ներգաղթի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները

0
28/12/2013

«Մեծ հայրենադարձության» և ﬕջազգային փորձի համատեքստում

Read more - Ամբողջը →

Խ. Աբովեանի ռոմանտիզﬕ և 19-րդ դարի գրական շարժուﬓերի հետագծով*

Հայ նոր և նորագոյն գրականութիւնն ունի ﬔկնութեան իր յայտնի շրջանները, որոնք ներկայացնում են գեղարուեստական մտածողութեան և գրական շարժուﬓերի ներհակ, հակասական, յաճախ նաև խճճուած իմացական անցուﬓեր ու զարգացման նոր փուլեր:

Read more - Ամբողջը →