Հիմնաքարեր

Պատմության գաղափարը Յոհան Դրոյզենից մինչեւ Ռոբին Քոլինգվուդ

Մաս երկրորդ։ Էռնստ Բերնհայմը և հոգեֆիզիկական պատճառականության սկզբունքը*

Read more - Ամբողջը →

Ավանդության արդիականությունը

Հանս-Գեորգ Գադամերի «ունիվերսալ հերմենևտիկայի» հղացքի ծանրակետերը*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության գաղափարը Յոհան Դրոյզենից մինչեւ Ռոբին Քոլինգվուդ

Մաս առաջին։ Յոհան Դրոյզենը և նրա «Իստորիկան»*

Read more - Ամբողջը →

Տարտամ անցյալականությունից դեպի պատմություն*

Պատմության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը հնարավոր է մշակութային ամենալայն առնչությունների համատեքստում, համատեքստ, որի կարևորագույն չափումը գրության տեքստն է..

Read more - Ամբողջը →

Լեզվական նշանը եւ նրա արտալեզվական հոմանիշը*

Անընդհատ ընդլայնվելու ներունակ նշանային միակ համակարգը՝ լեզուն, համարվում է մարդկային մտահոգևոր գործընթացների և գոր ծունեության հրապարակման լավագույն ձևը:

Read more - Ամբողջը →

Սփյուռքահայության ներգաղթի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները

0
28/12/2013

«Մեծ հայրենադարձության» և ﬕջազգային փորձի համատեքստում

Read more - Ամբողջը →

Խ. Աբովեանի ռոմանտիզﬕ և 19-րդ դարի գրական շարժուﬓերի հետագծով*

Հայ նոր և նորագոյն գրականութիւնն ունի ﬔկնութեան իր յայտնի շրջանները, որոնք ներկայացնում են գեղարուեստական մտածողութեան և գրական շարժուﬓերի ներհակ, հակասական, յաճախ նաև խճճուած իմացական անցուﬓեր ու զարգացման նոր փուլեր:

Read more - Ամբողջը →

Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու դեմ ուղղված Պիեռ Նորայի «փաստարկները»*

Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասղանության ժխտումը քրեականացնող 2012 թ. հունվարի 23-ի օրենքի ընդունման դեմ քաղաքական շահարկումների մեջ ներգրավված հայտնի պատմաբան Պիեռ Նորան շարունակում է «հիմնավորել» իր ձևակերմամբ` «հուշային օրենք ների» ընդունման անթույլա տրելիությունը` հիմնվելով գիտության ազատության, պատմաբաններին չկաշկանդելու և այլ դրույթնե րի վրա:

Read more - Ամբողջը →

Պատմություն եւ հիշողություն

Ցեղասպանությունների աստիճանակարգման հիմնախնդիրն ըստ Պիեռ Նոռայի*

Read more - Ամբողջը →

Նոր քննական հայացք Մարքսի տնտեսագիտական ուսմունքին*

Մարդկությունն այսօր` առկա ֆինանսատնտեսական ճգնաժամեր ներգործությամբ, տնտեսական հոռետեսության նոր դրսևորումներ է վերապրում: Համընդհանուր է մտայնությունը, որ տնտեսության անխափան առաջընթացի ժամանակաշրջանն ավարտվել է, և որ բարեկեցության աննախադեպ աճն այլևս պատմություն է: Իհարկե, խոսքը վերաբերում է զարգացած հասարակություններին, որոնք մեր կարգի երկրների համար տնտեսական վերափոխումների փարոս են ծառայում..

Read more - Ամբողջը →