Պատմություն

Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոս

11-րդ դարի մոռացված մեծ իշխանը*

Read more - Ամբողջը →

Նոմենկլատուրայի ձեւավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին*

Բոլշևիկյան միակուսակցական վարչակարգի (ռեժիմի) հաստատման բնորոշ դրսևորումներից մեկը կուսակցական-պետական նոմենկլատուրայի ձևավորումն էր:

Read more - Ամբողջը →

Աշոտ Երկաթի դարաշրջանը

Մաս երկրորդ: Հայոց թագավորության վերահաստատումը*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն կառքերի եւ կառամարտիկների մասին

Վաղուց է պատմաբանների և հնագետների կողմից բացահայտվել այն իրողութ յունը, որ Առաջավոր Ասիան է եղել անվավոր փոխադրամիջոցների՝ սայլերի և մարտա կառքերի հայրենիքը…

Read more - Ամբողջը →

Աշոտ Երկաթի դարաշրջանը

Մաս առաջին. Հայոց թագավորության պահպանման հիմնախնդիրը*

Read more - Ամբողջը →

Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբությունը

1
22/11/2014

ՀՅ Դաշնակցություն-Հոյբուն համագործակցության և տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

Մեծ Հայքի Տայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի*

Աշխարհացույցյան Տայք աշխարհի ձևավորման գործնթացի ուսումնասիրությունը լույս է սփռում Մեծ Հայքի պատմության մի շարք ութ էջերի վրա, որոնց պարզաբանումն հույժ կարևորություն ունի հայագիտության համար..

Read more - Ամբողջը →

Սարգոն Բ-ի արշաւանքն Ուրարտու եւ հին Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւնը

Մաս առաջին: Սարգոն Բ-ի Ք. ա. 714 թ. արշաւանքի երթուղին մինչև Ուրարտու*

Read more - Ամբողջը →

Հայոց իշխանաց իշխանը Բագրատունի առաջին արքաների օրոք*

Արաբական տիրապետության շրջանում իշխանաց իշխանի պաշտոնը Խալիֆայության կողմց տրվում էր Արմնիա վարչական մավորի գերագույն իշխանին…

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորման գործընթացը

Մաս երրորդ։ Քաղկեդոնական երկրամասերի ﬕավորումը և Այսրկովկասի քաղկեդոնականների ﬕասնական թագավորության ստեղծումը*

Read more - Ամբողջը →