Պատմություն

Հայոց իշխանաց իշխանը Բագրատունի առաջին արքաների օրոք*

Արաբական տիրապետության շրջանում իշխանաց իշխանի պաշտոնը Խալիֆայության կողմց տրվում էր Արմնիա վարչական մավորի գերագույն իշխանին…

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորման գործընթացը

Մաս երրորդ։ Քաղկեդոնական երկրամասերի ﬕավորումը և Այսրկովկասի քաղկեդոնականների ﬕասնական թագավորության ստեղծումը*

Read more - Ամբողջը →

Վիրքի Քրիստոնեացումը

0
27/09/2013

Հայագիտության ﬔջ իր հաստատուն տեղն ունի այն պատմական ճշմարտությունը, որ քրիստոնեությունը Վիրք մուտք է գործել Մեծ Հայքի ճանապարհով: Հայ և Վրաց սկզբնական եկեղեցիների ծագուﬓաբանական նույնությունը ﬕնչև XX դարի 20-ականներն անվերապահորեն ընդունված էր նաև վրաց գիտնականների կողﬕց…

Read more - Ամբողջը →

Հատվածականության հիմնախնդիրը Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունում (1918-1920 ԹԹ.)*

Մաս առաջին: Հատվածականության հաղթահարման քաղաքական հիմնանպատակի առաջադրումը և նրա իրագործմանն ուղղված առաջին քայլերը

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորման գործընթացը*

Մաս երկրորդ։ Հայ — վրացական թագավորության ինքնուրույն պատմական հեռանկարի ուրվագծերը*

Read more - Ամբողջը →

Հայ ժողովրդի էթնոհամախմբման գործընթացի պատմամշակութային առանձնահատկութիւնները *

Հայ էթնոսի (ժողովրդի) կազմաւորմանը նուիրուած վերջին շրջանի առաւել յաջողուած գործերը, մեր կարծիքով, Յովհ. Կարագեօզեանի եւ Մաքսիմ Կատուալեանի աշխատանքներն են

Read more - Ամբողջը →

Խորհրդային Հայաստանի 1920-1922թթ. միջազգային կարգավիճակի շուրջ*

Հայ պատմագիտական և հուշագրական գրականության էջ գոյություն ունեն տարբեր, երբեմն իրարամերժ տեսակետներ Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետության (ՀՍԽՀ) 1920–1922 թթ. միջազգային-իրավական կարգավիճակի, իսկ ավելի լայն ժամանակագրական կտրվածքով` ԽՍՀՄ կազմում նրա ինքնուրույնության աստիճանի շուրջ..

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունիների Վրացական թագավորության գործընթացը

Մաս առաջին։ Բագրատունի իշխանների հաստատումը Կղարջքում և էթնոդավանական տեղաշարժերի սկիզբը

Read more - Ամբողջը →

Այսպես Կոչված Աղվանքի Սահմանների, Տարածքի և Գավառաբաժանման Շուրջ

Այսպես կոչված Աղվանքն իբրև ադրբեջանցիների նախահայրերի կողմից ստեղծված պետություն ներկայացնելու ադրբեջանական պատմաբանների համառ փորձերը մեզ ստիպեցին անդրադառնալ Կուրի ձախափնյակում ծնունդ առած այդ թագավորության էթնիկ և քաղաքական պատմության մի քանի հարցերի, որոնք, մեր կարծիքով, որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում ոչ միայն կովկասագիտության, այլև հայագիտության համար…

Read more - Ամբողջը →

Մեծ Հայքի Արշակունյաց Թագավորության բանակն ըստ «Զօրանամակի»

Dedicated to the 20th Anniversary of the creation of the Republic of Armenia’s Armed Forces We have received a very interesting document, conditionally named by researchers “Zoranamak” (Military list), since it has preserved detailed information about armed forces of the principalities (in Armenian — nakhararutyun) of the kingdom of Great Armenia The Armenian Army was […]

Read more - Ամբողջը →