Հավելված

ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ. էպիքական անջրպետի նուաճումը*

Դեռ 1920-ական թթ. երկրորդ կէսին, երբ նոր-նոր ուրուագծւում էր Նիկողոս Սարաֆեանի գրական ոճերի համակարգը…

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի տարագիր բանաստեղծը

Մուշեղ Իշխանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Հայրենապաշտության քուրմը

Հովհաննես Շիրազի ծննդյան 100-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Համո Սահյան. Դիմանկարի փորձ

Ծննդյան 100-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Առաջին աշխարհամարտի առօրեականությունը

Արևմտյան Հայաստանում Հովհ. Թումանյանի 1914 թ. նոյեմբեր 17- ից — դեկտեմ բեր 12-ի օրագրային գրառումների հիման վրա

Read more - Ամբողջը →

Տեքստը մշակույթի մեջ

Շրջանակի խնդրի պատմամշակութային ասպեկտները տարածական և ժամանակային արվեստներում*

Read more - Ամբողջը →

Զավարյանի ոգու հայրենիքը*

by/հեղինակ[ներ]
0
28/12/2013

Զավարյանի ոգին հին է՝ որպես թշնամու սրից փրկված հայ ազնվականության ﬓացորդացի գենետիկ որակների խտացում, բայց ﬕաժամանակ նոր է՝ իբրև Հայաստանի որոշակի երկրամասում անաղարտ կերպով պահպանված հայոց ինքնության վերաիմաստավորում՝ 19-րդ դա րին բնորոշ արժեհամակարգի ﬕջոցով…

Read more - Ամբողջը →

Սիմոն Զավարյան. մահվան 100-ամյակի առթիվ

by/հեղինակ[ներ]
0
28/12/2013

Սիմոն Զավարյանը ծնողների հետ*

Read more - Ամբողջը →

Զավարյանը` սոցիալական արդարության ջատագով*

0
28/12/2013

Սոցիալական արդարության թեման դարեր շարունակ գրավել է բազում մտածողների ուշադրությունը:
Անտիկ շրջանում Պլատոնի, Արիստոտելի և Էպիկուրի աշխատություններում լայնորեն կիրառվում էր «արդարություն» հասկացությունը…

Read more - Ամբողջը →

Սիմոն Զաւարեան եւ Հ.Յ.Դաշնակցութեան ապակեդրոնացումը*

Այս մասնայատուկ նիւթին մասին ժլատ են Հ.Յ.Դ.ի արխիւները: Հոն կը պակսին նոյնիսկ հիﬓադիր ժողոﬖերու, ինչպէս նաև Առաջին Ընդհանուր Ժողովի (գումարուած Թիֆլիս, 1892ին) արձանագրութիւնները…

Read more - Ամբողջը →