Հավելված

Սիմոն Զաւարեան եւ Հ.Յ.Դաշնակցութեան ապակեդրոնացումը*

Այս մասնայատուկ նիւթին մասին ժլատ են Հ.Յ.Դ.ի արխիւները: Հոն կը պակսին նոյնիսկ հիﬓադիր ժողոﬖերու, ինչպէս նաև Առաջին Ընդհանուր Ժողովի (գումարուած Թիֆլիս, 1892ին) արձանագրութիւնները…

Read more - Ամբողջը →

Զավարյանի գործունեության նարոդնիկական շրջանը*

Զավարյանի քաղաքական հայացքների ձևավորման և գործունեության առաջին շրջանի վրա ﬔծ ազդեցություն են ունեցել ռուսական հեղափոխական նարոդնիկության գաղափարախոսությունն ու գործելակերպը…

Read more - Ամբողջը →

Սիմոն Զավարյանն իբրեւ մանկավարժ

Գործունեությունը և հայացքները*

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Քաջազնունու անտիպ նամակը

0
28/12/2013

Սիմոն Զավարյանի մահվան կապակցությամբ*

Read more - Ամբողջը →

Գիտական նստաշրջան

by/հեղինակ[ներ]
0
28/12/2013

Սիմոն Զավարյանի մահվան 100-ամյակի առթիվԵրևան, 23 հոկտեմբերի, 2013 թ.*

Read more - Ամբողջը →

Սիմոն Զավարյանի կերպարն արեւմտահայ գրականության մեջ*

Հայ գրականության ձևավորման ակունքներում կերպարակերտման սկզբունքը ունեցել է երկու կարևոր բևեռ՝ հոգևոր և աշխարհիկ, որոնք հիﬓականում պահպանվել են հայ մատենագրության ﬕջնադարյան շրջանում…

Read more - Ամբողջը →

Մեծերի հանդիպումները

Մաս երկրորդ։ Հովհաննես Թումանյանը և Սիմոն Զավարյանի գաղափարական ժառանգությունը*

Read more - Ամբողջը →

Զավարյանի նվիրական երազանքը*

Զավարյանի կյանքի ու գործունեության հիﬓական շրջափուլերի և բնագավառների քննությանը նվիրված «Վէմ»-ի ներկա Հավելվածը անավարտ կլիներ, եթե վերջում չփորձեինք հստակեցնել, թե ﬔր օրերում ի՞նչն է աﬔնակարևորն ու հրատապը նրա հարուստ ժառանգության ﬔջ՝ իբրև հաջորդ սերունդներին ուղղված քաղաքական կտակի մարﬓավորում։

Read more - Ամբողջը →

Գաղափարների եւ գործի հավերժացումը

Նորահայտ հեռագրեր Սիմոն Զավարյանի մահվան առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Ջավախքին նվիրված անտիպ ուսուﬓասիրություն*

by/հեղինակ[ներ]
0
27/09/2013

Ռուբենը (Մինաս Տեր-Մինասյան) հայ ազգային-ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներից է, ով ծանրակշիռ ներդրում ունի նաև Հայաստանի Առաջին հանրապետության պետականաշինության բնագավառում: Հայաստանի անկախության կորստից հետո Ռուբենն անցնում է արտասահման, որտեղ իր զինակիցների հետ ձեռնամուխ է լինում հայ կական Սփյուռքի կազմակերպման ծանր ու պատասխանատու գործին…

Read more - Ամբողջը →