Գրախոսություններ

Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ., հատոր 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 787 էջ*:

Ավելի քան երկու դար հայ պարբերական մամուլն իր էջերում ամփոփել է մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի բախտորոշ շրջանները, դարձել նրա կյանքի տարեգիրը…

Read more - Ամբողջը →

Ժենյա Քալանթարյան, Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն։ Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2017, 209 էջ*։

Հայ բանասերի սեղանին է դրված երկար սպասված բոլորովին նոր հարացույցի կամ մտածողության մեջ տեղադրվող մի ուսումնական ձեռնարկ…

Read more - Ամբողջը →

Վաղուց սպասված աշխատություն

Արարատի 1926-1930 թթ. ապստամբության մասին*

Read more - Ամբողջը →

Սամուէլ Մուրադեանի Շիրազապատումը*

Կեանքի գիրք. թերևս այսպէս կարելի է անուանել գրականագէտ Սամուէլ Մուրադեանի «Յովհաննէս Շիրազ բանաստեղծը, մարդը» երկհատոր մենագրութիւնը (2012 և 2016):

Read more - Ամբողջը →

Դավիթ Վ. Պետրոսյան, Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար, Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, 184 էջ*

Մեեզնից դուրս ու մեզնից անկախ ֆիզիկական և մետաֆիզիկական իրողությունները, կեցության հանգագանքները նույնն են բոլորիս համար:

Read more - Ամբողջը →

Կազիմիր Զալեւսկի, Ազգային կուսակցությունները Ռուսաստանում*

by/հեղինակ[ներ]
0
16/07/2017

Մոսկվայում վերջերս ակտիվ գիտահրատարակչական գործունեությամբ զբաղվող «URSS» հրատարակչական խումբն ի թիվս այլ ուշագրավ գրքերի «Խորհրդածելով մարքսիզմի մասին» մատենաշարով լույս է ընծայել…

Read more - Ամբողջը →

Ա.Հ.- Գևորգ Ս. Ստեփանյան, Համազասպ Սրվանձտյանց

by/հեղինակ[ներ]
0
11/05/2017

Վերջին տասնամյակներին հայ ազգային-ազատագրական պայքարի անվանի դեմքերի կյանքին ու գործունեության պատմությանը նվիրված մի շարք մենագրություններ են լույս աշխարհ եկել՝ Անդրանիկ, Նիկոլ Դուման, Գևորգ Չավուշ, Սեբաստացի Մուրատ, Դրո, Ա. Մանուկան, Գ. Նժդեհ և ուրիշներ:

Read more - Ամբողջը →

Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար, ԺԲ հատոր, խմբագիր՝ Երուանդ Փամպուքեան, Պէյրութ, «Համազգայինի Վահէ Սէթեան հրատարակչատուն», 2016, 464 էջ*։

Փաստաթղթերի ժողովածուին գրախոսական անդրադարձ կատարելու խնդիրը միշտ էլ կապված է որոշակի բարդությունների հետ, քանզի նման հրապարակման աղբյուրագիտական արժեքի բացահայտումը դեռևս բավարար չէ այն կազմող հեղինակի կատարած գործի ամբողջական արժևորման համար։

Read more - Ամբողջը →

Դավիթ Գյուլզատյան, Գրական արևելահայերենի արտահայտաբանություն, Եր., Գլոբալ համալսարանի հրատ., 2015, 296 էջ*։

Արտահայտաբանությունը նկարագրական քերականության բաժիններից է` երեք ենթաբաժիններով` հնչաբանություն, գրաբանություն, շարժաբանություն

Read more - Ամբողջը →

Ռոդնի Դաքեսյան, 1915 թ. հայերի դեմ իրագործված կոտորածների իրավաբանական հետևանքները և դրանց լուծման դատական ու արտադատական հնարավոր եղանակները

Հայոց ցեղասպանությանը՝ որպես հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ոճրի, վաղուց արդեն գիտական գնահատական է տրվել ոչ միայն հայ, այլև օտա-րազգի պատմաբանների ու ցեղասպանագետների կողմից…

Read more - Ամբողջը →