Գրախոսություններ

Ա.Հ.- Գևորգ Ս. Ստեփանյան, Համազասպ Սրվանձտյանց

by/հեղինակ[ներ]
0
11/05/2017

Վերջին տասնամյակներին հայ ազգային-ազատագրական պայքարի անվանի դեմքերի կյանքին ու գործունեության պատմությանը նվիրված մի շարք մենագրություններ են լույս աշխարհ եկել՝ Անդրանիկ, Նիկոլ Դուման, Գևորգ Չավուշ, Սեբաստացի Մուրատ, Դրո, Ա. Մանուկան, Գ. Նժդեհ և ուրիշներ:

Read more - Ամբողջը →

Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար, ԺԲ հատոր, խմբագիր՝ Երուանդ Փամպուքեան, Պէյրութ, «Համազգայինի Վահէ Սէթեան հրատարակչատուն», 2016, 464 էջ*։

Փաստաթղթերի ժողովածուին գրախոսական անդրադարձ կատարելու խնդիրը միշտ էլ կապված է որոշակի բարդությունների հետ, քանզի նման հրապարակման աղբյուրագիտական արժեքի բացահայտումը դեռևս բավարար չէ այն կազմող հեղինակի կատարած գործի ամբողջական արժևորման համար։

Read more - Ամբողջը →

Դավիթ Գյուլզատյան, Գրական արևելահայերենի արտահայտաբանություն, Եր., Գլոբալ համալսարանի հրատ., 2015, 296 էջ*։

Արտահայտաբանությունը նկարագրական քերականության բաժիններից է` երեք ենթաբաժիններով` հնչաբանություն, գրաբանություն, շարժաբանություն

Read more - Ամբողջը →

Ռոդնի Դաքեսյան, 1915 թ. հայերի դեմ իրագործված կոտորածների իրավաբանական հետևանքները և դրանց լուծման դատական ու արտադատական հնարավոր եղանակները

Հայոց ցեղասպանությանը՝ որպես հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ոճրի, վաղուց արդեն գիտական գնահատական է տրվել ոչ միայն հայ, այլև օտա-րազգի պատմաբանների ու ցեղասպանագետների կողմից…

Read more - Ամբողջը →

Ալբերտ Ա. Խառատյան, Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922 թթ.), Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2015, 533 էջ*

Հայ ժողովրդի բացառիկ ճակատագրով է պայմանավորված հայ պարբերական մամուլի պատմական դերն ու նշանակությունը:

Read more - Ամբողջը →

Թագուհի Շիշմանյանի երկերի ժողովածուն

Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ), Երկեր (աշխատասիրությամբ Ալ. Ա. Մակարյանի), Եր., «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ*

Read more - Ամբողջը →

Jean-Paul Demoule, MAIS OÙ SONT PASSÉS LES INDO-EUROPÉENS?

Le mythe d’origine de l’Occident. La librairie du XXIe siècle, Seuil, France 2014, 748 pp.*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության պոետիկան եւ պատմական տեքստի հնարավորությունները

Մտորումներ Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության հետագիծը: Գործք, գրույթ, իմաստ» մենագրության առթիվ*

Read more - Ամբողջը →

Արժեքավոր եւ արդիական աշխատություն*

Պրոֆեսոր Սեդա Գասպարյանի գիրքը նվիրված է մի հարցի քննության, որը հարյուր տարվա հեռավորությունից այսօր էլ չի կորցրել իր արդիականությունը:

Read more - Ամբողջը →

Վերադարձի մեծ խորհուրդը

by/հեղինակ[ներ]
0
05/02/2015

Ara Krikorian. Christapor Mikaëlian et le sultan turc. Le grand defi. Biographie. ‘’Edipol’’, Maisons-Alfort (France), 2014, 302 p.*

Read more - Ամբողջը →