Սեբեոսի Պատմության «Գերանայ Դաշտ»ի Մասին

Վաղ միջնադարում հայ ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի պատմության լիարժեք լուսաբանման տեսանկյունից հազվադեպ բարեբախտություն է, որ Վահան Մամիկոնյանի գլխավորած ապստամբության անցուդարձերն ավանդել է դեպքերի ժամանակակից և ստուգապատում պատմիչ Ղազար Փարպեցին։
Դրանով հանդերձ, ակնհայտ է, որ հայագետները դժվար թե կամովին հրաժարվեն Վահանանց պատերազմի վերաբերյալ նոր սկզբնաղբյուրներ փնտրելու և գտնելու ձգտումից…

Read more - Ամբողջը →

Փետրվարյան Ապստամբությունը Հայ Պատմագրության Մէջ

0
15/03/2011

1921 թ. Փետրվարյան ապստամբությունը Հայոց պատմության վիճահարույց հիմնահարցերից է, որի վերաբերյալ թե՛ Հայաստանում և թե՛ Սփյուռքում ստեղծվել է պատմագիտական և հուշագրական հարուստ գրականություն, կազմվել են փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածուներ: Հրապարակում առկա աշխատություններն ու հոդվածները կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ խորհրդային, սփյուռքյան և հետխորհրդային: Այս երեք խմբերը ներկայացնող հեղինակները տարբեր կերպ են լուսաբա նել ու գնահատել 1921 թ. իրադարձություններն ընդհանրապես և Փետրվարյան ապստամբությունը մասնավորապես…

Read more - Ամբողջը →

Հայերենի եվ Պարսկերենի Լեզվական Ընդհանրությունների Շուրջ

0
15/03/2011

Հայերենի ու պարսկերենի փոխազդեցությունները նախ և առաջ պայմանավորված են ծագումնաբանական ընդհանրություններով: Անհերքելի է նաև հայոց լեզվի կազմության վրա պարսկերենի միակողմանի ազդեցության փաստը, ինչը նկատելի է առաջին հերթին հայերենի ներքին կազմության՝ շարադասության և համաձայնության մեջ, ապա նաև՝ իրանահայ բարբառներում     երկու լեզուների բառակազմության յուրահատկությունները, թվականների կազմության ընդհանուր գծերը, հոլովական համակարգի զուգահեռները, բայերի, մակբայների, դերբայների, նախադրությունների և քերականական այլ կատեգորիաների ընդհանուր եզրերը…

Read more - Ամբողջը →

Քեմալ Աթաթուրքը եվ Հայերի Ունեզրկման Գործընթացը

2005 թ. Թուրքիայի կադաստրային վարչությունը ձեռնամուխ եղավ իր գերատեսչության շրջանակում գտնվող օսմանյան շրջանի փաստաթղթերի թուրքացման, թվայնացման, իսկ հետագայում՝ Պետական գլխավոր արխիվային վարչությանը հանձնելու TARBIS ծրագրին: Այդ աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում ի հայտ էին եկել որոշ փաստաթղթեր, որոնց մասին վարչությունը տեղեկացրել էր Ազգային անվտանգության խորհրդին…

Read more - Ամբողջը →

Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար, Է. Հատոր

0
15/03/2011

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի որոշումով հրատարակուող սոյն մատենաշարի հերթական հատորին տպագրութիւնը իրականացուած է «Փիւնիկ» հիմնադրամի միջոցով: Մատենաշարի Ե.եւ Զ. հատորներուն նման, գրախօսուող հատորը հրատարակութեան պատրաստած, ծանօթագրած ու խմբագրած է վաստակաշատ մտաւորական Երուանդ Փամպուքեանը: Կ’արժէ անմիջաէս շեշտել, թէ փաստաթուղթերուն մեծագոյն մասը այս հատորով առաջին անգամ կը դրուի գիտական շրջանառութեան մէջ…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/03/2011

Նշանավոր քաղաքական ու պետական գործիչ Ավետիք Սահակյանը (Հայր Աբրահամ) հայ հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ: Մինչդեռ, իր երկարատև կյանքի ընթացքում նա եղել է ՀՅ Դաշնակցության հիմնադիր սերնդի աչքի ընկնող դեմքերից մեկը, մասնակցել է 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների հայ ազգային-ազատագրական պայքարին և վերջապես՝ լուրջ հետազոտություններ է կատարել գյուղատնտեսության բնագավառում։ Իսկ Ավետիք Սահակյանի՝ հայ հանրությանը համեմատաբար նվազ հայտնի լինելու փաստը, ի թիվս այլ պատճառների, թերևս պայմանավորված էր նրա անօրինակ համեստությամբ…

Read more - Ամբողջը →

1921 Թ. Փետրվարի 18-ին Նախորդած Ձերբակալությունների Փաստաթղթերը

0
15/03/2011

1920 թ. դեկտեմբերի 2-ին Դրաստամատ Կանայանի (Դրո), Համբարձում Տերտերյանի և Հայաստանի Հանրապետությունում ՌՍՖԽՀ լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի միջև Երևանում ստորագրված համաձայնագրի հինգերորդ կետը հստակորեն երաշխավորում էր, որ ՀՅ Դաշնակցության և մյուս սոցիալիստական կուսակցությունների ներկայացուցիչները հալածանքների չպետք է ենթարկվեն մինչև երկրի խորհրդայնացումը կատարած գործողությունների համար: Նախքան Հայ հեղկոմի ժամանումը Երևան, տեղում իշխանությունն անցնում էր ռազմական հրամանատարությանը՝ Դրոյի գլխավորությամբ, որին կից ՌՍՖԽՀ կոմիսար էր նշանակվում Օտտո Սիլինը…

Read more - Ամբողջը →

Թուրքական Գրականության Նորարարը. Թեվֆիք Ֆիքրեթ

0
15/03/2011

19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի թուրքական մշակույթի պատմութան մեջ իր առաջատար տեղն է զբաղեցնում բանաստեղծ ու մանկագիր, խմբագիր ու հրապարակախոս, մանկավարժ Թևֆիք Ֆիքրեթը (1867-1915): Նրա անվան հետ
է կապված թուրքական գրականագիտության մեջ «Սերվեթ-ի ֆյունունի գրականություն» անվանումը ստացած մի ամբողջ ժամանակաշրջան, որն իբրև թանզիմաթյան գրական միտումների, գաղափարների և հարցադրումների շարունակություն, նշանավորեց հնից նորին անցնելու կարճատև, սակայն համարձակ ու վճռական մի հանգրվան: Թուրք ականավոր բանաստեղծը տեսավ Օսմանյան կայսրության պատմության երկու ճակատագրական դարաշրջան՝ սուլթան Աբդուլ Համիդի բռնապետական վարչակարգը և ապա՝ երիտթուրքերի տիրապետությունը…

Read more - Ամբողջը →

Բովանդակություն (թիւ 2010-4)

0
15/12/2010

«ՎԷՄ»-ի 2010 տարվան թիւ 4-ի բովանդակություն (Հոկտեմբեր-Դեկտմբեր 2010)։

Read more - Ամբողջը →

Փոխատեղումների Մեթոդաբանությունը

0
15/12/2010
Read more - Ամբողջը →