Archive for Սեպտեմբերի, 2013

Բովանդակություն (Թիվ 2013-3)

0
27/09/2013

«ՎԷՄ»-ի 2013 տարվան թիւ 3(43)-ի բովանդակություն (հուլիս-սեպտեմբեր 2013)

Read more - Ամբողջը →

Ժամանակը եւ իր հերոսները*

0
27/09/2013

Յուրաքանչյուր սերունդ նախապատրաստում է իրեն բնորոշ
հերոսների ծնունդը և գիտակցում ու արժևորում է նրանց գործողությունների այն հանրագումարը, որոնք դիտվում են իբրև հերոսության և հերոսականության դրսևորուﬓեր։

Read more - Ամբողջը →

Խ. Աբովեանի ռոմանտիզﬕ և 19-րդ դարի գրական շարժուﬓերի հետագծով*

Հայ նոր և նորագոյն գրականութիւնն ունի ﬔկնութեան իր յայտնի շրջանները, որոնք ներկայացնում են գեղարուեստական մտածողութեան և գրական շարժուﬓերի ներհակ, հակասական, յաճախ նաև խճճուած իմացական անցուﬓեր ու զարգացման նոր փուլեր:

Read more - Ամբողջը →

Ազգայինի դրսեւորումները Տիրան Չրաքյանի (Ինտրա) գեղարվեստական մտածողության մեջ*

Տիրան Չրաքյանը (Ինտրա) հայ գրականության աﬔնաինքնատիպ, ﬕևնույն ժամանակ աﬔնաառեղծվածային դեմքերից ﬔկն է, ում կյանքն ու ստեղծագործությունը արժանացել են հակասական, նույնիսկ ծայրահեղ գնահատականների…

Read more - Ամբողջը →

Վրեժի մասին պատկերացումներն Էլիզաբեթյան Անգլիայում եւ «Համլետը»ը*

Վերածննդի դարաշրջանին բնորոշ իրողություն էր հասարակական կյանքում ու մշակույթում անտիկ և քրիստոնեական գաղա փարների, պատկերացուﬓերի ու արժեքների համատեղ առկայությունը, ավելի ճիշտ՝ հակադրաﬕասնությունը…

Read more - Ամբողջը →

Վիրքի Քրիստոնեացումը

0
27/09/2013

Հայագիտության ﬔջ իր հաստատուն տեղն ունի այն պատմական ճշմարտությունը, որ քրիստոնեությունը Վիրք մուտք է գործել Մեծ Հայքի ճանապարհով: Հայ և Վրաց սկզբնական եկեղեցիների ծագուﬓաբանական նույնությունը ﬕնչև XX դարի 20-ականներն անվերապահորեն ընդունված էր նաև վրաց գիտնականների կողﬕց…

Read more - Ամբողջը →

«Հաւատոյ Մանկունք»-ը եւ«Կատարեալ Փիլիսոփա»ն ըստ Դավիթ Անհաղթի*

0
27/09/2013

Հայ ﬕջնադարյան մատենագրության աﬔնախորհրդավոր և հետաքրքրական կերպարներից ﬔկի` Ալեքսանդրյան նորպլատոնական դպրոցի ներկայացուցիչ Դավիթ Անհաղթի ապրած ժամանակի, անձնավորության և գրական ժառանգության հարցի շուրջ դեռևս չկա ﬕասնական տեսակետ…

Read more - Ամբողջը →

Եռադեմ պատկերները Հեթում Բ արքայի ճաշոցում*

0
27/09/2013

Միջնադարը ﬕ ժամանակահատված էր, որին բնորոշ էր երկվությունը (դուալիզմը). ﬕ կողﬕց այս դարաշրջանն իր ﬔջ կրում էր հնագույն ժամանակների ազդեցությունը, իսկ մյուս կողﬕց ազդարարում էր նորարարական գաղափարներ, որոնք հետագայում իրենց հաստատուն տեղը պիտի գտնեին մարդկության պատմության ﬔջ..

Read more - Ամբողջը →

Մեծերի հանդիպումները*

Մաս առաջին։ Սիմոն Զավարյանի և Հովհաննես Թումանյանի սրտակից բարեկամությունը. Ազգային երկու ﬔծությունների հանդիպուﬓերի ու փոխգործակցության էջերը սերտորեն առնչվում են ինչպես հայ ազատամարտի առաջատար ուժի՝ ՀՅ Դաշնակցության գործունեությանը…

Read more - Ամբողջը →

Երևանում ադրբեջանական առաքելության պահնորդների դատական գործը*

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՔԱՅՔԱՅԻՉ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1920 ԹՎԱԿԱՆԻՆ.
Օսմանյան, այնուհետև քեմալական Թուրքիայի հետ գործակցելով՝ Ադրբեջանը 1918-1920 թվականներին քայքայիչ գործունեություն է իրականացրել Հայաստանի առաջին հանրապետության նկատմամբ՝ այդ աշխա-տանքների ﬔջ ներգրավելով Երևանում հաստատված իր լիազոր ներկայացուցչության դիվանագիտական անձնակազﬕն…

Read more - Ամբողջը →