Archive for Դեկտեմբերի, 2013

Բովանդակություն (Թիվ 2013-4)

by/հեղինակ[ներ]
0
28/12/2013

«ՎԷՄ»-ի 2013 տարվան թիւ 4 (44)բովանդակություն (հոկտեմբեր — դեկտեմբեր 2013)

Read more - Ամբողջը →

Զավարյանի ոգու բանալիները*

0
28/12/2013

Ազգի հավաքական կամքի թուլացման և արտագաղթի տրամադրությունների ուժեղացման ներկա բարդ ժամանակնեում Զավարյանի ոգին մեզանում պահանջված ու արդիական է ավելի՜, քան ինքներս ենք դա գիտակցում..

Read more - Ամբողջը →

Սփյուռքահայության ներգաղթի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները

0
28/12/2013

«Մեծ հայրենադարձության» և ﬕջազգային փորձի համատեքստում

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորման գործընթացը

Մաս երրորդ։ Քաղկեդոնական երկրամասերի ﬕավորումը և Այսրկովկասի քաղկեդոնականների ﬕասնական թագավորության ստեղծումը*

Read more - Ամբողջը →

Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար»-ը նոր ընթերցմամբ*

Երբ Հովհ. Թումանյանը 1912 թ. վերաշարադրեց և տպագրեց «Քաջ Նազարը» հեքիաթը, կարճ ժամանակ անց ﬔր գրականության ﬔջ սկիզբ առավ մարդու երկրային կեցության, հասարակության արժեհամակարգային գերակայությունների, մարդ-հասարակություն փոխհարաբերությունների վերաբերյալ առտնին ու փիլիսոփայական քննարկում-իմաստավորուﬓերի ﬕ հետաքրքիր ստեղծագործական գործընթաց…

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի ռազմավարը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում*

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում պարտություն կրած ֆաշիստական Գերմանիային ներկայացվելիք ռազմատուգանքի (ռեպարացիաների) չափի և հաղթողների ﬕջև դրանց բաշխման հարցը քննարկման առարկա դարձավ պատերազմում դաշնակից երեք ﬔծ տերությունների՝…

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Մկրտչի աջով խաչ-մասունքարան*

Քրիստոնեական մասունքների, մասնավորապես մասնատուփերի գիտական ուսուﬓասիրությամբ զբաղվել են ոչ ﬕայն աստվածաբանները, այլև արվեստաբանները, գրականագետները, պատմաբանները …

Read more - Ամբողջը →

Իմաստությունը` որպես ճշմարտության բարձրագույն դրսեւորում

Ըստ Կենդանի բարոյագիտության ուսմունքի*

Read more - Ամբողջը →

Զավարյանի ոգու հայրենիքը*

by/հեղինակ[ներ]
0
28/12/2013

Զավարյանի ոգին հին է՝ որպես թշնամու սրից փրկված հայ ազնվականության ﬓացորդացի գենետիկ որակների խտացում, բայց ﬕաժամանակ նոր է՝ իբրև Հայաստանի որոշակի երկրամասում անաղարտ կերպով պահպանված հայոց ինքնության վերաիմաստավորում՝ 19-րդ դա րին բնորոշ արժեհամակարգի ﬕջոցով…

Read more - Ամբողջը →

Սիմոն Զավարյան. մահվան 100-ամյակի առթիվ

by/հեղինակ[ներ]
0
28/12/2013

Սիմոն Զավարյանը ծնողների հետ*

Read more - Ամբողջը →