Archive for Ապրիլի, 2014

Բովանդակություն (Թիվ 2014-1)

by/հեղինակ[ներ]
0
15/04/2014

«ՎԷՄ»-ի 2014 տարվան թիւ 1(45) բովանդակություն (հունվար — մարտ 2014)

Read more - Ամբողջը →

Նոր մարտահրավերների անատոմիան*

0
15/04/2014

Ուկրաինայի դեպքերով սկսված՝ խորհրդային ժառանգության համար ներկա անզիջում պայքարն արտաքուստ նմանվում է Հայոց պատմության ընթացքում պարբերաբար արձանագրված՝ կայսրությունների անկման….

Read more - Ամբողջը →

Տարտամ անցյալականությունից դեպի պատմություն*

Պատմության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը հնարավոր է մշակութային ամենալայն առնչությունների համատեքստում, համատեքստ, որի կարևորագույն չափումը գրության տեքստն է..

Read more - Ամբողջը →

Լեզվական նշանը եւ նրա արտալեզվական հոմանիշը*

Անընդհատ ընդլայնվելու ներունակ նշանային միակ համակարգը՝ լեզուն, համարվում է մարդկային մտահոգևոր գործընթացների և գոր ծունեության հրապարակման լավագույն ձևը:

Read more - Ամբողջը →

Սարգոն Բ-ի արշաւանքն Ուրարտու եւ հին Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւնը

Մաս առաջին: Սարգոն Բ-ի Ք. ա. 714 թ. արշաւանքի երթուղին մինչև Ուրարտու*

Read more - Ամբողջը →

Հայոց իշխանաց իշխանը Բագրատունի առաջին արքաների օրոք*

Արաբական տիրապետության շրջանում իշխանաց իշխանի պաշտոնը Խալիֆայության կողմց տրվում էր Արմնիա վարչական մավորի գերագույն իշխանին…

Read more - Ամբողջը →

Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ

Եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի հետ համեմատական քննության ծիրում*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական սոնետի պատմությունից*

Սոնետը՝ որպես բանաստեղծական կայուն սկզբունքներ ունեցող ձև, առաջացել է 13-րդ դարի կեսերին Իտալիայում «սիցիլիական դպրոցի» պոետների ստեղծագործության մեջ…

Read more - Ամբողջը →

Չթեքվող խոսքի մասերը Նորայր Ադալյանի ստեղծագործություններում*

0
15/04/2014

Չթեքվող խոսքի մասերը՝ մակբայը, կապը, շաղկապը, ձայնարկությունը և եղանակավորող բառերը, հուզաարտահայտչական տեսանկյունից ունեն սահմանափակ կիրառություն, սակայն ոճական առումով հե տաքրքիր է դրանց օգտագործումը Ն. Ադալյանի ստեղծագործություններում, ինչն արժանի է առանձին ուսունասիրության…

Read more - Ամբողջը →

Կեցության հիմնախնդիրը Հանս-Գեորգ Գադամերի ուսմունքում*

20-րդ դարի գոյաբանական փիլիսոփայության խնդրակարգում կա րևոր տեղ են զբաղեցնում հետևյալ հարցերը՝ ի՞նչ է կեցությունը, որո՞նք են մարդկային բնույթի էական հատկանիշները, ինչպե՞ս է մարդը կապված կեցությանը, ի՞նչ է նշանակում մարդու յուրօրինակություն, ո՞րն է նրա «ինքնակայության» էությունը…

Read more - Ամբողջը →