2014 — 2(46) ապրիլ-հունիս

by/հեղինակ[ներ] on 12/08/2016

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅԱՆ ՓԱԿՈՒՂԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Գևորգ Ս. Խուդինյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՅՈՀԱՆ ԴՐՈՅԶԵՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՌՈԲԻՆ ՔՈԼԻՆԳՎՈՒԴ
Մաս առաջին։ Յոհան Դրոյզենը և
նրա «Իստորիկան»

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ՏԱՅՔ ԱՇԽԱՐՀՆ
ԸՍՏ «ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՅՑ»-Ի

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ժենյա Ա. Քալանթարյան
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
«ՏԱՇՔԵՆԴ» ՎԻՊԱԿԸ

Տիպաբանական զուգահեռներ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Վ. Ոսկանյան
ԻՆՉՈՒ՞ ՉԱՊԱՇԽԱՐԵՑ ՀԱՅԴԵԳԵՐԸ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Համլետ Լ. Պետրոսյան
ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼԻՆ և ԱՐՑԱԽԻ
ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՔԱՆԴԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Հասմիկ Ս. Հովհաննիսյան
969-1092 ԹԹ. ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ԱՆԱՆՈՒՆ ՖՈԼԻՍՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Իշխան Գ. Չիֆթճեան (Համբուրգ)
ԻՍԼԱՄԱՑՈՒՄԸ ԻԲՐԵՒ ՎԵՐԱՊՐՈՒՄ
ԵՒ ԱՆՀԵՏԱՑՈՒՄ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Գառնիկ Ա. Հարությունյան
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՕՁՆԵՑԻՆ՝
«ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-Ի
ԽՄԲԱԳԻՐ

Յարութիւն Լ. Քիւրքճեան (Աթէնք)
ԱՆՀԵՂԻՆԱԿ ԳՈՐԾ ՄԸ… ԵՒ ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԻ ԿՆԻՔԸ
Երգիծաբանի ողբերգ՝ երկու ուղղագրութիւններու միջեւ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Դավիթ Վ. Պետրոսյան
ԼՐԱԳՐՈՂԸ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ
ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՏԵՔՍՏԵՐՈՒՄ

ԼՐԱՏՈՒ
Ա.Հ.
ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ
ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Միջազգային գիտաժողով
Մոսկվայում

Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
ԺԱԿ ԼԸ ԳՈՖԻ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ

Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ԼԵՌՆՑԻ ՊՈՂՈՍԸ ԵՒ ՀԱՅՈՑ
ԳՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՎԻՀԵՐԸ

Պողոս Սնապեանի պայծառ
յիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՅԱԻՐ ԱՈՒՐՈՆ, ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՍԻՈՆԻԶՄԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՐԽԻՎ
Վլադիմիր Ն.Ղազախեցյան
ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԱՆԴՆԵՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ
Ուշագրավ վավերագրեր ՀՅԴ
գործիչներ Հակոբ Զավրյանի և
Լիպարիտ Նազարյանի
ձերբակալության վերաբերյալ

Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս յոթերորդ: ՀՅԴ Գերագույն դատական ատյանի 1920 թ.
փետրվարի 11-26-ի նիստերի արձանագրությունները

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սուսաննա Գ.Հովհաննիսյան
ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արևմտյան Հայաստանում Հովհ. Թումանյանի 1914 թ. նոյեմբեր
17- ից — դեկտեմբեր 12-ի օրագրային գրառումների հիման վրա