Մարկոս Պատկերահանը եւ մատենադարանի N 1502 Հայսմավուրքի պատկերազարդումները*

Մատենադարանի N 1502 Հայսմավուրքը գրվել է Կ. Պոլիսում՝ Ս. Սարգիս եկեղեցում («ի դուռն Սրբոյն Սարգսի զօրավարին և որդոյ նորայ Մար տիրոսին»), 1651 թվականին Քրիստոսատուր գրչի ձեռքով

Read more - Ամբողջը →

Կարեն Յեպեի փրկարար առաքելությունը: Ամբողջական հայացք

Մաս երկրորդ։ Մեծ մարդասերի գործունեությունը Հալեպում*

Read more - Ամբողջը →

Վաչուտյանների իշխանական տան Այրարատի կողակալություն-փոխարքայությունը

12-րդ դարի երկրորդ կեսին հայկական զինուժի միավորում է տեղի ունեցել, ստեղծվել է հայկական բանակ, որի ղեկավարներից առանձնացել է Սարգիս Մեծ Զաքարյանը…

Read more - Ամբողջը →

Ուսումնառության բարելավումը դասի առանցքային հարցադրումների տեսողականացմամբ PowerPoint-ի միջոցով*

Արդյունավետ ուսուցման կարևորագույն գործընթացներից մեկը ուսումնառողների (աշակերտ(ներ), ուսանող(ներ) և այլն) ներգրավ վածու-թյան և գիտելիքների ներդաշնակության ապահովումն է…

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինները 1918-1920 թթ.*

1918 թ. մայիսի 28-ին Հայոց անկախ պետականության վերականգնումից հետո, չնայած Հայաստանի առաջին Հանրապետության քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակին…

Read more - Ամբողջը →

Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ., հատոր 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 787 էջ*:

Ավելի քան երկու դար հայ պարբերական մամուլն իր էջերում ամփոփել է մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի բախտորոշ շրջանները, դարձել նրա կյանքի տարեգիրը…

Read more - Ամբողջը →

Յովհաննէս Խաչերեանի անտիպ հուշերը

0
11/05/2018

Հայ աքսորականներու՝ Պապի համակեդրոնացման կայքի մասին*

Read more - Ամբողջը →

Գարեգին Ա. Հովսեփյան. Երանաշնորհ Հայրապետն ու մեծ գիտնականը

0
11/05/2018

Մաս Ա։ Ուսումնառության տարիները (1877-1897 թթ.)*

Read more - Ամբողջը →

Բովանդակություն (Թիվ 2017-4)

by/հեղինակ[ներ]
0
01/01/2018

«ՎԷՄ»-ի 2017 տարվան թիւ 4(60) բովանդակություն ( Հոկտեմբեր — դեկտեմբեր 2017)

Read more - Ամբողջը →

Ո՞վ է հայը

0
01/01/2018

Երկրի զարգացման հետագա ընթացքը լուսավորող ընդհանուր համակեցական տեսլականի բացակայությունը հայաստանյան արդի հասարակության ներսում ինքնութենական ճգնաժամի պատճառ է դարձել։

Read more - Ամբողջը →