Պատմության փիլիսոփայության հնարավորության հարցը*

Առաջին հայացքից պատմության փիլիսոփայության հնարավորության հարցի բարձրացումը կարող է ավելորդ թվալ, քանզի վաղուց արդեն այդ ոլորտում կատարվում են ուսումնասիրություններ, հրատա րակվում են մենագրություններ ու դասագրքեր։

Read more - Ամբողջը →

Մետականացումը գրականության մեջ եւ նրա հետազոտության հեռանկարները*

Չնայած մետահորինվածքը և գրականության ինքնահղում մյուս ձևերը հա ճախ դիտարկվում են որպես պոստմոդեռնիստական գրականությանը բնորոշ գծեր, այնուհանդերձ ինքնախորհրդածման դրսևորումների կարելի է հանդիպել տարբեր դարաշրջաններում, գրական ժանրերում, արվեստի զանազան ճյուղերում:

Read more - Ամբողջը →

Տայքի Կենտրոնական եւ Արեւելյան գավառների ազգային նկարագիրը XVI դ. վերջին

0
01/01/2018

Ըստ «Գյուրջիստանի վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակի»*

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտականացումը հին եւ վաղ միջնադարյան Հայքում

0
01/01/2018

Պատություն և պատմական գրույթ

Read more - Ամբողջը →

Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով

Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան*

Read more - Ամբողջը →

Գենդերի սոցիալական հոգեբանության դրսեւորումները

by/հեղինակ[ներ]
0
01/01/2018

Հակոբ Օշականի «Խոնարհները» ժողվածուում*

Read more - Ամբողջը →

Հայ բառարանագրությունը՝ ԺԸ դարի երկրորդ կեսից սկսյալ, եւ հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները

Նորահայտ բառեր Ժ-ԺԲ դարերի հիշատակարաններից*

Read more - Ամբողջը →

Թյուրքիզմի եւ Իսլամի մարտահրավերները հետխորհրդային Ղազախստանում*

0
01/01/2018

Խորհրդային Միության անկումց հետո ազգային և պետականաշինական մարտահավերներին համարժեք պատասխաններ տալու խնդիրն ավելի քան օրակարգային էր Ղաախստանի համար…

Read more - Ամբողջը →

Նա, որ օրհնում էր միայնությունը

Արա Շիրազի ցուցահանդեսի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Կարեն Յեպպեի փրկարար առաքելությունը: Ամբողջական հայացք*

Մաս առաջին: Մեծ մարդասերի գործունեությունը Ուռհայում

Read more - Ամբողջը →