ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԳԻՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ — 2014-4

Վազ գեն Ա. Գաբ րիելյ ան
Գ րո ղի դի ման կա րի գծերն ու գույ նե րը ամ բող ջաց նե լու հա մար նրան պի տի տես նել իր ապ րած տե ղի ու ժա մա նա կի մեջ, գոր ծի ու նվի րու մի շրջա նա կում, ա պա՝ դրան ցով իսկ պայ մա նա վոր ված՝ իր ստեղ ծա գոր ծութ յան թե մա տիկ ու բովան դա կա յին բազ մա զա նութ յան և ար վես տի հիմն ա կան հատ կա նիշ նե րի մեկ տեղու մով: Սույն շա րադ րան քը հայ նո րա գույն գրա կա նութ յան նշա նա վոր դեմ քե րից մե կի՝ բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, դրա մա տուրգ, գրա կա նա գետ ու հրա պա րա կագիր Մու շեղ Իշ խա նի գրա կան դի ման կա րը ներ կա յաց նե լու նպա տակն ու նի, ա ռիթը նրա մեկ դար յա հո բելյ անն է:

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։