Հայերենով լույս է տեսել Արմինե Տիգրանյանի «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ․պաշտպա­նության մեխանիզմները ժառանգության պահպանության միջազ­գային համակարգում» աշխատությունը

Առաջնահերթ կերպով անգլերենով հրատարակվելուց հետո հայերենով նույնպես լույս է տեսել Արմինե Տիգրանյանի «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ․ պաշտպա­նության մեխանիզմները ժառանգության պահպանության միջազ­գային համակարգում» աշխատությունը՝ որպես «Վէմ» մատենաշարի 7-րդ հատոր։

Խմբագիրներն են հնագետ-մշակութաբան Համլետ Պետրոսյանը և «Վէմ» հանդեսի խմբագիր, պատմագետ Գևորգ Խուդինյանը։

Աշխատության մեջ քննվում են զին­ված հա­կա­մար­տութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան մի­ջազ­գա­յին հա­մա­կար­գի կիրառման հնարավորությունները՝ Ադր­բե­ջա­նի կող­մից 44-օր­յա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում և դ­րա­նից հե­տո Ար­ցա­խի հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յան թի­րա­խա­վոր­ման դեպ­քե­րի լուսաբանման միջոցով: Ներ­կա­յաց­վում են զին­ված հա­կա­մար­տութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան մի­ջազ­գա­յին կա­նո­նա­կար­գե­րը, ի­րա­վա­կան և հու­մա­նի­տար գոր­ծիք­նե­րը (մի­ջազ­գա­յին կոն­վեն­ցիա­ներ, հռչա­կագ­րեր, բա­նաձ­ևեր, կա­նո­նադ­րութ­յուն­ներ, սո­վո­րու­թա­յին նոր­մեր)։

Աշխատությունը նա­խա­տես­ված է մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյան պահ­պա­նութ­յամբ զբաղ­վող մաս­նա­գետ­նե­րի, պե­տա­կան կա­ռույց­նե­րի, գի­տա­կան հաստատւթ­յուն­նե­րի, ուսա­նող­նե­րի և­ ար­ցա­խա­հա­յութ­յան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յան պաշտ­պա­նութ­յամբ ու պահ­պա­նութ­յամբ մտա­հոգ ըն­թեր­ցող­նե­րի հա­մար։

«Վէմ» հանդեսի խմբագրություն