Category Archives: ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՌՈՒՄԻՆԱՀԱՅ ՍՐԲԱՆԿԱՐԻՉ ՀԱՅԿ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԸ — 2015-4

Լուսինե Վ. Սարգսյան
Ներկա աշխատանքը նպատակ ունի քննելու սրբանկարիչ Հայկ սարկավագ Ազարյանի1 վերջին տարիների առանձին ստեղծա գործությունները հայ և համաշխարհային գեղանկարչության լույսի ներքո, ինչը թույլ կտա հասկանալ ժամանակակից սրբանկարչության զարգացման միտումները հայ իրականության մեջ:

ԺԱՆՐԻ ԽՆԴԻՐԸ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ — 2015-3

Սլավի-Ավիկ Հարությունյան
Կինոյում ժանրերի խնդրի նկատմամբ հետաքրքրությունը պատմական տարբեր շրջաններում մերթ աճում է, մերթ նվազում: Նատուրալիզմի տիրապետության շրջանում, օրինակ, այդ խնդիրը գրեթե անհետացել էր: Նկա տենք, որ մետամակարդակում՝ ոչ թե կինոյի, այլ կինոգիտու թյան քննու թյան մակարդակում, երևում է մշակութաբանական գործոննե րի ազդեցությունը կինոգիտության վրա, և դրանով իսկ ժանրերի քննու թյան հար ցը դառնում է մշակութաբանական խնդիր: 

ԵՐՎԱՆԴ ՔՈՉԱՐ. ՀԱՄԱԿ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ — 2015-1

Ռուբեն Ս. Անգալադյան
Նրա ոչ խոշոր մարմինը ֆրանսիական մայրաքաղաքի անցորդների խտության մեջ լարված է, ինչպես թռչնի թևը: Աչքերը լի են թախծով ու հեգնանքով: Նա նայում է գարնանային երկնքին մեծագույն ուշադրությամբ. ասես այդ ճերմակավուն կապույտից ինչ-որ հրաշքի է սպասում: Հանդարտ նստում է նստարանին և սկսում ուսումնասիրել մարդկանց դեմքերը: Նկարիչը նայում է շուրջը: Մայթի կենտրոնում կանգնած է երիտասարդ մի կին և անհոգ ծիծաղում է: Նա ցնցվում է: Ի՞նչ անհոգություն կարող է լինել այս աշխարհում, որտեղ ամեն բան հաշվարկված է ու ստուգված: Որտեղ ամեն բան կործանվում է

ԺԱՆՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԸ — 2014-4

Ըստ Մ. Բախտինի և Յու. Տինյանովի ուսումնասիրությունների

Սլավի Ավիկ Մ. Հարությունյան
20-րդ դարում, ռուսաան գիտության ընդերքում ժանրի վերաբերյալ առաջ եկավ ավելի քան խորը պատկերացում, Մ.Մ.Բախխտինի և Յու.Ն. Տինյանովի աշխատանքները 20րդ դարի գրականագիտության նոր որակ էին՝ հագեցած բազմազան գաղափարներով, կառուցված մեթոդաբանական այլ հիմքո վրա և, անկասկած, ավելի համապատասխան խնդրի բարդությամբ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՄՈՒՅԹ ԳՄԲԵԹԱՎՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՏԻՊԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ — 2014-3

Ալեքսանդր Ս. Ջալալյան
Անաստաս Ակոռեցի կաթողիկոսի կողմից Մեծ Հայքի Այրարատ աշ խարհի Մասեացոտն գավառում գտնվող իր հայրենի Ակոռի գյուղում 661-667 թթ. կառուցված զույգ ազատ կանգնած մույթերով գմբեթավոր եկե ղեցին 7-րդ դարի հայ ճարտարապետության ուշագրավ նվաճումներից մեկն է, որի հատակագծային հորինվածքը հիմք է դարձել 12-13-րդ դարերում Հյուսիսային Հայաստանում ու Վրաստանում հիմնված մի շարք քաղկեդոնական եկեղեցիների համար։

969-1092 ԹԹ. ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ԱՆԱՆՈՒՆ ՖՈԼԻՍՆԵՐԸ ԵՒ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ — 2014-2

Հասմիկ Ս. Հովհաննիսյան
Բյուզանդական դրամական համակարգում առանձնանում է պղնձե դրամների՝ ֆոլիսների բացառիկ մի շարք, որը թողարկվել է 969-1092 թթ. ընկած ժամանակահատվածում եւ մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է անանուն ֆոլիսներ անվամբ:

ԲՐՈՆԶԵ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐԸ — 2014-1

Ըստ Լոռու և Սևանի ավազանի գտածոների

Մերի Ս. Քեշիշյան
Կիրառական արվեստի պատմահնագիտական, արվեստաբանական և իմաստաբանական վերլուծության համար կարևոր նշանակություն ունեն ուշ բրոնզի (մ.թ.ա. XV-XI դդ.) և վաղ երկաթի (մ.թ.ա. X-VII դդ.) դարաշրջանների մետաղագործական արվեստի առար կանե րի, առանձնապես բրոնզե գոտիների գեղարվեստական հարուստ պատկերազարդում նե րը: Նրանցում են նյութականացվել այդ հեռավոր ժամանակներում և ավելի վաղ ապրած մարդկանց հոգևոր ընկալումն երն ու պատկերացումները:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏՉԻ ԱՋՈՎ ԽԱՉ-ՄԱՍՈՒՆՔԱՐԱՆ — 2013-4

Աստղիկ Ա. Բաբաջանյան
Քրիստոնեական մասունքների, մասնավորապես մասնատուփերի գիտական ուսումնա սիրությամբ զբաղվել են ոչ միայն աստվածաբան ները, այլև արվեստաբանները, գրականագետները, պատմաբանները (Ա.Գրաբար, Պ.Բրաուն, Պ.Գիրի, Մ.Գոթիե, Հ.Բելթինգ և ուրիշներ):

ԵՌԱԴԵՄ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ՀԵԹՈՒՄ Բ ԱՐՔԱՅԻ ՃԱՇՈՑՈՒՄ — 2013-3

Էմմա Լ. Չուգասզյան
Միջնադարը մի ժամանակահատված էր, որին բնորոշ էր երկվությու նը (դուալիզմը). մի կողմից այս դարաշրջանն իր մեջ կրում էր հնա գույն ժա մանակների ազդեցությունը, իսկ մյուս կողմից ազդարարում էր նո րա րարական գաղափարներ, որոնք հետագայում իրենց հաստատուն տեղը պիտի գտնեին մարդկության պատմության մեջ: