«ՎԷՄ», Դ (Ժ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (40), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2012

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՅ ՄՏՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Գագիկ Ս. Գալստյան
ՆՈՐ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔ ՄԱՐՔՍԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔԻՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԻ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Մաս առաջին։ Բագրատունի իշխանների հաստատումը Կղարջքում և էթնոդավանական տեղաշարժերի սկիզբը

Արարատ Մ. Հակոբյան
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 1920-1922  ԹԹ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՇՈՒՐՋ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վազգեն Հ. Սաֆարյան
ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
Միջնադարի ժամանակային, տարածական և արժեքային համադրումներում

Լուսինե Վ. Տոնոյան
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՇՈՒՇԱՆՅԱՆԻ ԲԱՆԱՁԵՎԸ
«Գարնանային սիրո հեզ նամակներ» վիպակում

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
ԼԵԶՎԻ ԾԱԳՄԱՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՎԻՄԱԳՐԵՐ «ԼԻՏՐ» ԿՇՌԱՉԱՓԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լիլիթ Կ. Եփրեմյան
ԷԴՎԱՐԴ ՄԻՐԶՈՅԱՆ. ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ
Բացառիկ անհատի և մեծ կոմպոզիտորի հիշատակին

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Արմեն Ց. Մարուքյան
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴԱՍԵՐԸ
Եվրոպական խորհրդարանի 1987 թ. հունիսի 18-ի որոշման 25-ամյակի առիթով

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Արմեն Հ. Ղարագյոզյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հյուսիսարևմտյան հատվածի և սահմանամերձ գոտու քննության փորձ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Կարեն Հ. Խանլարյան (Թեհրան)
«ԱԴՐԲԵՋԱՆ» ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
Օսմանյան  քարտեզներում, հանրագիտարանային  նշանակության հրատարակություններում և դասագրքերում

ԼՐԱՏՈՒ
Քրիստինե Ֆ.Մելքոնյան
ԱՂՎԵՐԱՆՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ. «ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ  ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ»

Արտակ Վ. Մաղալյան
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանի ծննդյան 85-ամյակի առիթով

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ա. Հ. – ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԱԴՈՆՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918 -1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս առաջին։ ՀՅԴ Արևելյան Բյուրոյի 1919 թ. հունիս-օգոստոսյան նիստերի արձանագրությունները

Համո Կ. Սուքիասյան
ՀԱՅ–ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՎԵՃԸ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼԵԶՎՈՎ
Մաս առաջին։ Միջպետական սահմանի հարցը 1918 թ. հունիս-հուլիսին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

1.Պատմագիտական ժառանգություն
Լյուսիեն  Ֆևր
ՀԱՆՈՒՆ ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
Համատեղ հետազոտությունները և պատմության ապագան (թարգմանությունը և առաջաբանը` Սմբատ Խ. Հովհաննիսյանի)

2.Գրականագիտական ժառանգություն
Ֆրանկո Մորետի
ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (թարգմանությունը և առաջաբանը` Վահրամ Ս. Դանիելյանի)