OLD TBILISI AND THE CREATIONS OF GABRIEL SUNDUKYAN

by/հեղինակ[ներ]
0
26/01/2016

Soviet literary criticism assessed the historical context and cultural calling of Gabriel Sundukyan as an expression of opposition to market capitalism. This understanding of research during the Soviet era came to rest on extremes and a failure to understand, because it was dictated by the Marxist theory of class struggle. To explain the historical and […]

Read more - Ամբողջը →

Content (Issue 2015-3)

by/հեղինակ[ներ]
0
05/11/2015

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

Read more - Ամբողջը →

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

0
05/11/2015

Տարածաշրջանում անկասելիորեն առաջ ընթացող աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերի ազդեցությամբ Թուրքիայում վերսկսված քրդական զինյալ պայքարը վկայում է, որ Հայոց ցեղասպանության իրականացման միջոցով բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը մինչ օրս չի վճռահատվել։

Read more - Ամբողջը →

SIX THESIS ON NARRATIVIST PHILOSOPHY OF HISTORY

Ֆրանկ Ռ. Անկերսմթ (Գրոնինգեն)
Առաջաբան*

Read more - Ամբողջը →

GREGORY APIRAT MAGISTROS

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

Read more - Ամբողջը →

FORMATION OF NOMENCLATURE IN SOVIET ARMENIA IN THE 1920S

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

Read more - Ամբողջը →

NOVEL BY KOSTAN ZARIAN “THE SHIP ON THE MOUNTAIN”

0
05/11/2015

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

Read more - Ամբողջը →

ARMENIAN AND INDO-EUROPEAN DIPHTONGAL SYSTEMS

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

Read more - Ամբողջը →

ISSUE OF GENRE IN ART

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

Read more - Ամբողջը →

NEW DATA ON IRON AGE CULTURE IN ARTSAKH REGION

0
05/11/2015

Sorry, this article is not available in English. Most VEM articles have an abstract in English; some have been translated to English.

Read more - Ամբողջը →