«ՎԷՄ», Թ (ԺԵ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (57), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2017

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
1917 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՐՎԱԿԱՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սերգեյ Ն. Սարինյան
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուբեն Լ. Մանասերյան
ԱՐՏԱՇԵՍ I-Ը ԵՎ ՀՌՈՄԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՅՈՒՄ (Մ. Թ. Ա. 189-179 ԹԹ.)

Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
ՀԱՅ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՆ ԻԲՐԵՎ «ԱՇԽԱՐՀ-ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»
Եվ արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Թոմաս Ս. Էլիոթ
ՊՈՅԻՑ ՎԱԼԵՐԻ
Թարգմանությունը եւ առաջաբանը՝ Գեւորգ Ա. Ճաղարյանի

Արա Հ. Երնջակյան
ՇԵՔՍՊԻՐԻ ՀՈՐԱՑԻՈՅԻ ԵՎ ՀՌՈՄԵԱՑԻ ՊՈԵՏ ՀՈՐԱՑԻՈՒՍԻ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒ ԲՆՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ռուզաննա Ռ. Ոսկանյան
ՊԱՏԻ ՍԻՄՎՈԼԻ ԷՔԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ժ.-Պ. Սարտրի, Կ. Աբեի, Լ. Խեչոյանի եւ Գ. Խանջյանի ստեղծագործություններում

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵԱՅ ԵՎ ԵԱՒ ԵՌԱԲԱՐԲԱՌԱԿԵՐՊԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄԸ
Տարաժամանակյա քննության փորձ

Յուրի Ս. Ավետիսյան
ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՎԱԾ ԵՎ ԱՆՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽ ԲԱՂԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան (Մոսկվա)
ԺԱՆՐ
Տարընթեցումն ու սահմանման բարդությունը

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Արտավազդ Գ. Դարբինյան
«ՓԻՐՄԱԼԱՔԻ ԳՈՐԾԸ» (1941-1942 ԹԹ.)
Մի դրվագ ստալինյան բռնաճնշումներից

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Վարդան Ա. Գալստյան
ԹՅՈՒՐՔԱԽՈՍՆԵՐԻ ԷԹՆԻԿ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
19-րդ դարավերջի Արեւելյան Այսրկովկասի թյուրքալեզու եւ ռուսալեզու մամուլում

ԼՐԱՏՈՒ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎՆԵՐԻ ՀԱՐԱԶԱՏ ՀԱՅԵԼԻՆ
«Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար» արխիվային փաստաթղթերի բազմահատոր ժողովածուի շնորհանդեսը

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ա. Հ. – Գեւորգ Ս. Ստեփանյան, ՀամազասպՍրվանձտյանց 

ԱՐԽԻՎ
Երուանդ Գ. Փամպուքեան (Պէյրութ)
ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿԵԱՆԻ «ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ» ՊՈԷՄԻՆ ՇՈՒՐՋ

Արարատ Մ. Հակոբյան
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՔԱՋԱԶՆՈՒՆՈՒ ՄԵԾ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մաս երկրորդ։ Ստալինյան բռնաճնշումներից մինչեւ արդարացում (փաստաթղթեր)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սիրարփի Մ. Տեր-Ներսեսյան
ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Սիրանուշ Ա. Բեգլարյան
ՍԻՐԱՐՓԻ ՏԵՐ-ՆԵՐՍԵՍՅԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԸ