«ՎԷՄ», Ե (ԺԱ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (44), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2013

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ ՈԳՈՒ ԲԱՆԱԼԻՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Լուսինե Ա. Գևորգյան
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳԱՂԹԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
«Մեծ հայրենադարձության» և միջազգային փորձի համատեքստում

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԻ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Մաս երրորդ։ Քաղկեդոնական երկրամասերի միավորումը և Այսրկովկասի քաղկեդոնականների միասնական թագավորության ստեղծումը

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սերգեյ Ա. Աղաջանյան
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ «ՔԱՋ ՆԱԶԱՐ»-Ը ՆՈՐ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Գեղամ Ա. Խաչատրյան
ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ
Ըստ Կենդանի բարոյագիտության ուսմունքի

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Աստղիկ Ա. Բաբաջանյան
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏՉԻ ԱՋՈՎ ԽԱՉ-ՄԱՍՈՒՆՔԱՐԱՆ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Կարեն Հ. Խաչատրյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արմեն Ց. ՄարուքյանԱնահիտ Աստոյան, ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ.

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս հինգերորդ: Գերագույն դատական ատյանի թղթածրարները ՀՅԴ անդամների ու կա ռույցների կարգապահական խախ տումների մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ
Մահվան 100-ամյակի առթիվ

ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ
Գ. Խ.
ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ ՈԳՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ

 ՆԱԽԱՔԱՅԼԵՐ
Մկրտիչ Դ. Դանիելյան (Վանաձոր)
ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԱՐՈԴՆԻԿԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆԸ
Վաչէ Ր. Բրուտեան (Լոս Անճելըս)
ՍԻՄՈՆ ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԵՒ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱԿԵԴՐՈՆԱՑՈՒՄԸ

Արթուր Ս. Ղազարյան
ԶԱՎԱՐՅԱՆԸ՝ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՋԱՏԱԳՈՎ

ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ
Սամվել Ս. Ավետիսյան
ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ
19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարի սկզբներին

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ
Թերեզա Ս.Շահվերդյան (Վանաձոր), Արմեն Գ. Հարությունյան (Վանաձոր)
ԶԱՎԱՐՅԱՆՆ ԻԲՐԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ
Գործունեությունը և հայացքները

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ
Սուսաննա Գ.Հովհաննիսյան
ՄԵԾԵՐԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ
Մաս երկրորդ։ Հովհաննես Թումանյանը և Սիմոն Զավարյանի գաղափարական ժառանգությունը

Ալա Ա.Խառատյան
ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ ԿԵՐՊԱՐՆ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԼՐԱՏՈՒ
Ա.Ե.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ
Սիմոն Զավարյանի մահվան 100-ամյակի առթիվ. Երևան, 23 հոկտեմբերի, 2013 թ.

ՆՇԽԱՐՆԵՐ
Հայկ Վ. Մարտիրոսյան
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՔԱՋԱԶՆՈՒՆՈՒ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿԸ
Սիմոն Զավարյանի մահվան կապակցությամբ

Ավագ Ա. Հարությունյան
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻ ՀԱՎԵՐԺԱՑՈՒՄԸ
Նորահայտ հեռագրեր Սիմոն Զավարյանի մահվան առիթով

ՏԵՍԼԱԿԱՆ
Գևորգ Ս. Խուդինյան
ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ ՆՎԻՐԱԿԱՆ ԵՐԱԶԱՆՔԸ