«ՎԷՄ», Թ (ԺԵ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (60), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2017

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
Ո՞Վ Է ՀԱՅԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Դավիթ Ռ. Մոսինյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ

Ելենա Հ. Էթարյան
ՄԵՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎՆՐԱ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ՏԱՅՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ XVI Դ. ՎԵՐՋԻՆ
Ըստ «Գյուրջիստանի վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակի»

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ԱՐԵՎՄՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՀԻՆ ԵՎ ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅՔՈՒՄ
Պատմություն եւ պատմական գրույթ (անգլերեն)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Մակարյան
Աստղիկ Վ. Սողոյան
ՀԱՆՐԱՀԱՅՏ ՄԻ ՀԵՔԻԱԹԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ
Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան

Մարինե Դ. Ղազարյան
ԳԵՆԴԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
Հակոբ Օշականի «Խոնարհները» ժողովածուում

Խաչիկ Ա. Հարությունյան
ՀԱՅ ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԺԸ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՑ ՍԿՍՅԱԼ, ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԸ
Նորահայտ բառեր Ժ-ԺԲ դարերի հիշատակարաններից

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նարեկ Ա.Մկրտչյան
ԹՅՈՒՐՔԻԶՄԻ ԵՎ ԻՍԼԱՄԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆՈՒՄ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ռուբեն Ս. Անգալադյան
ՆԱ, ՈՐ ՕՐՀՆՈՒՄ ԷՐ ՄԻԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արա Շիրազի ցուցահանդեսի առիթով

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Ն. Հայրունի
ԿԱՐԵՆ ՅԵՊՊԵԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔ
Մաս առաջին: Մեծ մարդասերի գործունեությունը Ուռհայում

Արարատ Մ. Հակոբյան
Ա. ՄԻԿՈՅԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՉԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Ռուսլան Ա. Ցականյան
ԱՍՈՐԵՍՏԱՆԻ ԱՆԿՄԱՆ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԵՎ ՍԵԲԵՈՍԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

Հովհաննես Գ. Խորիկյան
ԲԱԲԵԼՈՆԱԿԱՆ ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Պետականության մարտահրավերը. Մաս երկրորդ
Արմեն Ա. Ասրյան
ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՄԱԿԵՐՏ ԳՈՐԾՈՆ

Մաս երրորդ
Արամ Ս. Սայիյան
ԴԵՐՍԻՄԸ 1920 Թ. ԹՈՒՐՔ — ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՕՐԵՐԻՆ
Քոչգիրիի ապստամբության դասերը

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տիգրան Ս. Սիմյան — Ժենյա Քալանթարյան։ Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն։ Ուսումնական ձեռնարկ

ԱՐԽԻՎ
Արամ Ա. Անտոնեան
ՆԻՒԹԵՐ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԵՒ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
Րէս- Իւլ-Այնի կոտորածները
Հրատարակութեան պատրաստեց եւ առաջաբանն ու ծանոթագրութիւնները գրեց՝ Միհրան Ա. Մինասեան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Վարդան Գ. Դևրիկյան
ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐԻ ՄՇՏԱՆՈՐՈԳ ԼՈՒՅՍԸ
Մխիթարյան միաբանության՝ Վենետիկում հաստատվելու 300-ամյակի առթիվ