«ՎԷՄ», ԺԵ (ԻԱ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (81), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2023

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԳԼՈԲԱԼ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽՆԵՐՆ ՈՒ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Հռիփսիմե Ա. Զաքարյան
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐՆ ՈՒ ԲՆԱԲԱՆԸ
Որպես միջտեքստայնության տիպաբանական տարրեր

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՀՈԼՈՎՈՒՅԹՆ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Ազգային սահմանադրության վավերացման 160-ամյակի առթիվ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Դավիթ Վ. Գասպարյան
ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Լալիկ Մ. Խաչատրյան
ՄԱՐՄՆԱՄԱՍԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ ԳՐԱԲԱՐՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԾԻՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
(համաժամանակյա և տարժամանակյա հայեցակետեր)

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐՆ ՈՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԻՄԱԳՐԵՐՈՒՄ
Մաս երրորդ: Երաշտ, մորեխ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լիլիթ Լ. Մանասերյան
ԲԵՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ-ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 1960-1980-ԱԿԱՆ ԹԹ. ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆՈՒՄ
Արևմտյան թատրոնի որոնումների համատեքստում

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Աննա Է. Հակոբյան, Գայանե Է. Գրիգորյան
ԱԲՐԱՀԱՄ ԼԻՆՔՈԼՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (անգլերեն)

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Վեներա Ռ. Մակարյան
ԲԺՇԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Իսլամական բժշկագիտության և Մատենադարանի արաբերեն ձեռագրերի օրինակով

ԼՐԱՏՈՒ
Աշոտ Ն. Հայրունի
ԲԵՌԼԻՆԻ 2023 Թ. ՄԱՐՏԻ 7-9-Ի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ-ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դավիթ Ռ. Մոսինյան
ԱՆՆԱԼՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
(Հովհաննիսյան Ս., Աննալների դպրոցը և պատմության գրության կերպերը, Եր., «Սարգիս Խաչենց • Փրինթինֆո», 2022, 312 էջ)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Արծրուն Ա. Ավագյան
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐՈՒ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

«ՎԷՄ»-ի 2022 Թ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑԱՆԿ