ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Վէմ» հանդեսում հրատարակման ներկայացվող հոդվածը կարող է լինել հայերեն (արևելահայերեն, արևմտահայերեն), իսկ առանձին դեպքերում՝ խմբագրության համաձայնությամբ, նաև օտար լեզուներով։

Հրատարակման ներկայացնելուց առաջ հեղինակը պետք է ծանոթ լինի «Վէմ» հանդեսի հրատարակչական էթիկետին և հոդվածը ձևավորի «Վէմ» հանդեսի տեխնիկական պահանջների համաձայն։