«ՎԷՄ», Ա (Զ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (28), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2009

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՑԻՆ ՄԵՐ ՀԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔՈՒՄ
Մաս առաջին. Ներհանրութային հոմեոստասիսի հաստատումը. Արտաշես I

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Գ. Դևրիկյան
ԱՐԱՐԱՏՆ ՈՒ ԱՆԻՆ՝ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Ս. Ստեփանյան
ՇԱՄԱԽԻՆ ԵՎ ՇԱՄԱԽԱՀԱՅԵՐԸ (հնագույն ժամանակներից մինչև 20-րդ դարի վերջերը)

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Գուրգեն Վ. Վարդանյան
ԴՊՐՈՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
1918-1925թթ. իրավիճակի համեմատական վերլուծություն

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սաթենիկ Լ. Չուգասզյան
ԳԱՆՁԵՐ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի թիւ 9422 ձեռագրի խորանների նկարազարդումները

Լևոն Ե. Լաճիկյան
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳՈՒ ԵՎ ԿՏԱՎԻ ԳՈՒՅՆԵՐԻՑ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Հենրիկ. Ս. Սվազյան
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ
«Ուշ աղվանների» առասպելը

ԼՐԱՏՈՒ
Ալվարդ Ս. Ղազիյան
ԱՐԹՈՒՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԳԻՏՆԱԿԱՆԻ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՉԻ 50 ԱՄՅԱԿԸ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սեդա Ք. Գասպարյան, Լուիզա Ա. Գասպարյան  – ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ «ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» երկի անգլերեն թարգմանությունը. համարժեքության հարցեր

Թամար Լ. Հայրապետյան  ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԱԹՆԵՐԻ ԳՐԱՌՄԱՆ ԵՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

Դավիթ Վ. Պետրոսյան – «ՍԱՐՈՅԵԱՆԻ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԵՏԵՎԻՑ»: Գլխ. խմբագիր` Սուրէն Դ. Դանիէլեան

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐՆԵՐԸ
Գարեգին Նժդեհի դատական գործը

Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 1915-1917 ԹԹ.
Մուշեղ Թումանյանի 1915թ. մայիսի 26ի նամակ-զեկուցագիրը Ալաշկերտի հայության վիճակի մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Հասմիկ Ա. Համբարձումյան
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ
Ցարական Ոստիկանության Դեպարտամենտի  Հատուկ μաժնի 1905 թվականի թղթածրարը