«ՎԷՄ», Ե (ԺԱ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (41), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2013

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ 25-ԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ցեղասպանությունների աստիճանակարգման հիմնախնդիրն ըստ Պիեռ Նոռայի

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալեքսան Յ. Յակոբեան
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԷՆԹՈՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԱՏՄԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Մակարյան, Սվետլանա Ռ. Թումանյան
ԷԼՋԻՆ ԳՐՈՍՔԼՈՈՒՍԸ ԵՎ ԻՐ «ԱՐԱՐԱՏ» ՎԵՐՊԸ
20-րդ դարասկզբի Հայաստանը ամերիկացի գրողի աչքերով

Արփի Ս. Մուրադյան
ԱՆԳԼԻԱԳԻՐ ՀԱՅ ԳՐՈՂԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵԼԻՆ
Լեւոն – Զավեն Սյուրմելյան – «98,6° ըստ Ֆորենհայթի»

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուզան Հ. Վիրաբյան
ԳՈՅԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Մանդանա Մ. Սեփասի
ԿՆՈՋ ԿԵՐՊԱՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Հարություն Տ. Մարության
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԻ ԲԱՐԴՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

ԼՐԱՏՈՒ
Արմեն Ս. Եղիազարյան
ՑԱՎԱԼԻ ԵՎ ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ ԿՈՐՈՒՍՏ
Մեծանուն հայագետ Բաբկեն Հարությունյանի հիշատակին

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս երկրորդ: Կուսակցության քաղաքական, կազմակերպական եւ քարոզչական աշխատանքներն անկախ Հայաստանում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Նիկոլ Վ. Կարապետյան
ԻՍԿ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈ՞ՒՆ…
Պատասխան ՀՅԴ պատմության խորհրդային կեղծարարներին