«ՎԷՄ», Ժ (ԺԶ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (63), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2018

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԳԻՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Ռոմիկ Խ. Քոչարյան
Անահիտ Ռ. Ջիջյան
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՐԿԱՅԻ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Գ. Պետրոսյան (Գյումրի)
«ԱՐՄԵՆՈՍԻ ԱՌԱՍՊԵԼԻ» ԵՎ ԱՐԱՄԱՆՅԱԿԻ ԱՎԱՆԴԱԶՐՈՒՅՑԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ

Ռուսլան Ա. Ցականյան
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՍՈՐԵՍՏԱՆՈՒՄ
Թիգլաթպալասար III-ի օրոք (մ.թ.ա. 745-727թթ.)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ժենյա Ա. Քալանթարյան
Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ«5-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ» ԾՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ավանդույթ և անհատականություն

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Լիանա Ս. Հովսեփյան
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԸ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» ԵՐԿՈՒՄ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Նանե Ս. Մովսիսյան
ՀԱՅԻ ՀՈԳԵԿԵՐՏՎԱԾՔԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑ
Ինքնաճանաչողությունը իբրև ինքնության կառուցման նախապայման

Սոֆյա Ն. Օհանյան
ԵՐՎԱՆԴ ՖՐԱՆԳՅԱՆԻ ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ՄՈՆԻԶՄԸ XX ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ծննդյան 140-ամյակի և մահվան 90-րդ տարելիցի առթիվ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լիլիթ Շ. Միքայելյան
ԱՂԹԱՄԱՐԻ ՍԲ. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀՈՎՆԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վաղքրիստոնեական, հուդայական, սասանյան ակունքները և նորարարական լուծումները

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Թեսսա Ա. Հոֆման (Գերմանիա)
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԻՇԵԼ ԵՎ ՈԳԵԿՈՉԵԼ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻՆ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ԲԱՔՎԻ ՀԱՅԵՐԻ 1918 Թ. ՋԱՐԴԵՐԻ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
Մի մոռացված տարելիցի առիթով

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Լյուդվիգ Գ. Վարդանյան
Վահե Ո. Պողոսյան
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ

ԼՐԱՏՈՒ
Նորայր Բ. Պողոսյան
«ՆԱՐԵԿԻ» ԷՍՏՈՆԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԻՆ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դավիթ Վ. ՊետրոսյանՍերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե

ԱՐԽԻՎ
Մկրտիչ Դ. Դանիելյան
1880-1890-ԱԿԱՆ ԹԹ. ՀԱՅ ՆԱՐՈԴՆԻԿՆԵՐՆ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՆԱՐՈԴՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մաս առաջին։ Նորահայտ վավերագրեր «Հայրենասերների Միության» գործունեության մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սարգիս Ռ. Մելքոնյան
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆ ՈՒ ՄԵԾ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ
Մաս Գ։ Բարենորոգչական ծրագրերը գիտակրթական ոլորտում