Գրախոսություններ

Վարդան Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսուﬓասիրութիւններ, խմբագիր՝ տոքթ. Արﬔնակ Եղիայեան, Անթիլիաս, Լիբանան, 2009, 663 էջ*

Հայագիտական հանդեսների և սփյուռքահայ մա մուլի էջերում մշտապես առանձնանում են պատմական գիտությունների թեկնածու, գրականագետ, բանասեր, թարգմանիչ, հայագիտության դասախոս, խմբագիր Վարդան Մատթէոսեանի հոդվածները։ Դրանք աչքի են ընկնում հայ գրականության հայտնի ու մոռացված դեմքերի կենսա գրա կան կնճիռների պարզաբանման հետևողական նախանձախնդրությամբ, նրանց գրական վաստակը արժևորելու, անհայտությունից փրկելու ազնիվ մղումով…

Read more - Ամբողջը →

«Հրանտ Մաթեւոսյան» ֆիլմի գրախոսություն*

Հայ մշակույթի գործիչների վերաբերյալ ֆիլմերի շարքում իր տեսակով առանձնանում է Սլավի — Ավիկ Հարությունյանի հեղինակած ֆիլմը…

Read more - Ամբողջը →

Ժենյա Քալանթարյանի «Եղիշե Չարենց, ուսումնասիրություններ» ժողովածուն*

2012-ին հրատարակված այս ուշագրավ ժողովածուն ընդգրկում է վաստակաշատ գրականագետ Ժենյա Քալանթարյանի տարբեր տարիների անդրադարձները մեծ բանաստեղծի ստեղծագործության շրջափուլերին…

Read more - Ամբողջը →

Նիկողայոս Ադոնցի հրապարակախոսական ժառանգությունը*

by/հեղինակ[ներ]
0
26/12/2012

Երևանում` Գալուստ Գյուլբենկան հիմարկության մեկենասությամբ, հրապարակվել է Նիկողայոս Ադոնցի երկերի Զ հատորը, որն ընդգրկում է ականավոր պատմաբանի հրապարակախոսական ժառանգությունը։ Հատորում զետեղված է 32 միավոր հոդված և նյութ, որոնցից 16-ը լույս է տեսնում առաջին անգամ:

Read more - Ամբողջը →

Հայոց Ցեղասպանությունը Վրաց Պարբերական Մամուլում 1914-1918թթ., Թբիլիսի, «ՈՒնիվերսալի» Հրատարակչություն, 2011, 163+26էջ (Վրացերեն)

Հայոց ցեղասպանության մասին տարբեր լեզուներով լույս տեսած ուսումնասիրությունների, փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածուների շարքը համալրելու եկավ 2011 թ. վերջերին Թբիլիսիում հրատարակված «Հայոց ցեղասպանությունը վրաց պարբերական մամուլում 1914-1918 թթ.»1 ժողովածուն, որի տպագրությունը նախաձեռնել է «Արդարության և ժողովրդավարության հայ-եվրոպական դաշնության» Վրաստանի գրասենյակը: Առաջաբանի հեղինակն է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Օթար Ջանելիձեն:

Read more - Ամբողջը →

Լուսինե Համբարձումյան-Մյուլլեր,-Մայքլ Առլենը և Նրա Վիպաշխարհը, Եր., «Զանգակ», 2012, 192էջ

0
15/06/2012

Կարդալով Լուսինե Համμարձումյան–Մյուլլերի «Մայքլ Առլենը և նրա վիպաշխարհը» մենագրությունը՝ արդեն ո՛րերորդ անգամ համոզվում ենք, թե ինչ դժվարությամμ է դեպի հայ ընթեցողը բացվում Մայքլ Առլենի (Տիգրան Գույումճյանի) գրական հարուստ աշխարհը, որքան աններելիորեն քիչ է մեր ճանաչողության սահմանը, ի՛նչ անհանդուրժող ենք անցյալներից հանիրավի ժառանգված կարծրատիպ մտայնությունների առջև…

Read more - Ամբողջը →

Արշակ Ֆեթվաճեան: Աշխատասիրութեամբ Լ. Բ. Չուգասզեանի, «Հայ Արուեստի Վարպետներ եւ Գանձեր»/1, Եր, «Փրինթինֆո», 2011, 188էջ

Աշխատության հիմնական նպատակն է լուսաբանել մեծ արվեստագետի մոռացության մատնված գեղագիտական ժառանգությունը և ցույց տալ Ֆեթվաճյանի նշանակալից դերը հայ գեղանկարչության, որոշ չափով նաև՝ արվեստագիտության զարգացման ասպարեզում:

Read more - Ամբողջը →

Սուրէն Դանիէլեան, Միջուկի Տրոհումը. Սփիւռքահայ Գրականութեան Պատմութիւն, Գիրք 1, Ներածութիւն, Եր., «Զանգակ-97», 2011, 408 էջ

0
15/03/2012
Read more - Ամբողջը →

Սերգեյ Աղաջանյան, Գուրգեն Մահարու արձակի Պոետիկան, Եր., ԵՊՀ հատ., 2011, 304 էջ

0
15/03/2012
Read more - Ամբողջը →

ՄԱԿ-ի 1948թ. Դեկտեմբերի 9-ի Կոնվենցիան և Հայոց Ցեղասպանությունը

0
15/12/2011

Այս տարի լրացավ ՄԱԿ-ի «Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման ու դրա համար պատժի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետև՝ Կոնվենցիա) ուժի մեջ մտնելու 60-ամյակը: Համաձայն փաստաթղթի XIII հոդվածի՝ այն պետք է ուժի մեջ մտներ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մոտ Կոնվենցիայի վավերացումից կամ դրան միանալու 20-րդակտի դեպոնացումից 90 օր հետո,1 ինչը տեղի ունեցավ 1951 թ. հունվարի 12-ին…

Read more - Ամբողջը →