«ՎԷՄ», Զ (ԺԲ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (46), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2014

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅԱՆ ՓԱԿՈՒՂԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Գեւորգ Ս. Խուդինյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՅՈՀԱՆ ԴՐՈՅԶԵՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՌՈԲԻՆ ՔՈԼԻՆԳՎՈՒԴ
Մաս առաջն: Յոհան Դրոյզենը եւ նրա «Իստորիկան»

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ՏԱՅՔ ԱՇԽԱՐՀՆ ԸՍՏ «ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՅՑ»-Ի

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ժենյա Ա. Քալանթարյան
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ՏԱՇՔԵՆԴ» ՎԻՊԱԿԸ
Տիպաբանական զուգահեռներ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Վ. Ոսկանյան
ԻՆՉՈՒ՞ ՉԱՊԱՇԽԱՐԵՑ ՀԱՅԴԵԳԵՐԸ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Համլետ Լ. Պետրոսյան
ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼԻՆ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՔԱՆԴԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Հասմիկ Ս. Հովհաննիսյան
969-1092 ԹԹ. ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ԱՆԱՆՈՒՆ ՖՈԼԻՍՆԵՐԸ ԵՒ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Իշխան Գ. Չիֆթճճեան (Համբուրգ)
ԻՍԼԱՄԱՑՈՒՄԸ ԻԲՐԵՒ ՎԵՐԱՊՐՈՒՄ ԵՒ ԱՆՀԵՏԱՑՈՒՄ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Գառնիկ Ա. Հարությունյան
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՕՁՆԵՑԻՆ՝ «ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-Ի ԽՄԲԱԳԻՐ

Յարութիւն Լ. Քիւրքճեան (Աթէնք)
ԱՆՀԵՂԻՆԱԿ ԳՈՐԾ ՄԸ… ԵՒ ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԻ ԿՆԻՔԸ
Երգիծաբանի ողբերգ՝ երկու ուղղագրութիւններու միջեւ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Դավիթ Վ. Պետրոսյան
ԼՐԱԳՐՈՂԸ ԵՒ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԴԱՏԵՔՍՏԵՐՈՒՄ

ԼՐԱՏՈՒ
Ա.Հ.
ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
Միջազգային գիտաժողով Մոսկվայում

Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
ԺԱԿ ԼԸ ԳՈՖԻ ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ

Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ԼԵՌՆՑԻ ՊՈՂՈՍԸ ԵՒ ՀԱՅՈՑ ԳՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ՎԻՀԵՐԸ
Պողոս Սնապեանի պայծառ յիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՅԱԻՐ ԱՈՒՐՈՆ, ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՍԻՈՆԻԶՄԸ ԵՒ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՐԽԻՎ
Վլադիմիր Ն. Ղազախեցյան
ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՏԱՆԴՆԵՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ
Ուշագրավ վավերագրեր ՀՅԴ գործիչներ Հակով Զավրյանի եւ Լիպարիտ Նազարյանի ձերբակալուեան վերաբերյալ

Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1918-1920 ԹԹ. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ
Մաս յոթերորդ: ՀՅԴ Գերագույն դատական ատյանի 1920 թ. փետրվարի 11-26-ի նիստերի արձանագրությունները

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սուսաննա Գ. Հովհաննիսյան
ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արեւմտյան Հայաստանում Հովհ. Թումանյանի 1914 թ. 17-ից – դեկտեմբեր 12-ի օրագրային գրառումների հիման վրա