«ՎԷՄ», ԺԱ (ԺԷ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (65), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2019

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
Ի՞ՆՉ ԿԱՆԵՐ ՌՈՍՏՈՄԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Աշոտ Ս. Աբրահամյան
ՆՇԱՆԸ, ՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱԶՈՒՄ ԷՐ ՉԱՐԼԶ ՓԻՐՍԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Կ. Շահինյան (Սանկտ Պետերբուրգ)
ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆ ԻՐԱՆԻ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՄԱՐԶՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Բյուզանդիայի հետ հակամարտության ավարտական փուլում (Զ դարավերջ – Է դարասկիզբ)

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊՈԵՏԻԿԱՆ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԸ
Մարկ Բլոկի «Պատմության պաշտպանական կամ պատմաբանի արհեստը» երկի հայերեն թարգմանության առիթով

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹԻ  ԵՎ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՍԱԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վիլհելմ Վունդտի պսիխոֆիզիկայի ուսմունքի հետ առնչությունների համատեքստում

Ազատ Կ. Եղիազարյան
ՀԱՅԴՈՒԿԻ ԵՐԱԶԸ. ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ – ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ – ԱԼ. ԲԼՈԿ
Գրականագիտական էտյուդ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արփինե Մ. Ավետիսյան
ՆՈՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՈՒ ՆԵՐԲՈՂՆԵՐՈՒՄ

Անահիտ Զ. Ադիլխանյան
«ԴՈՒ»/«ԴՈՒՔ» ԴԻՄԵԼԱՁԵՎԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԷԹԻԿԵՏՈՒՄ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արմինե Ա. Գաբրիելյան
ԱՐՑԱԽԻ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԿԱԹՍԱՅԱՏԻՊ ԱՆՈԹՆԵՐԸ

Արծրունի Ս. Սահակյան, Աշոտ Գ. Մանուչարյան
Հակոբ Ս. Խաթլամաջյան, Սասուն Մ. Հարությունյան
ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ՄԵԾ ՍԱԼԱ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նոր մանրամասներ Սիմոն Վրացյանի տոհմի ծագման մասին

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Արթուր Տ. Վարդիկյան
ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՓԵԼԵՇՅԱՆԸ ՀԱՅ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԻՆՈՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության վերջալույսին

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Վարդան Բ. Եսայան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ
Հայկական բանկերի և առևտրաֆինանսական մյուս հաստատությունների աճի դինամիկան 19-րդ դարի վերջերին-20-րդ դարի սկզբներին

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԱԿ-Ի 1948 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-ի ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Վերլուծություն և առաջարկներ փաստաթղթի ընդունման 70-ամյակի կապակցությամբ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սուրէն Դ. Դանիէլեան, Քնարիկ Ա. ԱբրահամեանԱլբերտ Մակարեան, Կրկին Պարոնեանի հետ (նոր ընթերցումներ)

Շուշանիկ Գ. Զոհրաբյան (Փարիզ) Գայանե Առաքելյան, Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը

ԱՐԽԻՎ
Մկրտիչ Դ. Դանիելյան
1880-1890-ԱԿԱՆ ԹԹ. ՀԱՅ ՆԱՐՈԴՆԻԿՆԵՐՆ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՆԱՐՈԴՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մաս երկրորդ։ Նորահայտ վավերագրեր Աբրահամ Դաստակյանի հեղափոխական գործունեության մասին

Ռուբեն Օ. Սահակյան
ԹՈՎՄԱՍ ՆԱԶԱՐԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՀՈՒՇԵՐԸ
Ռազմական գործողությունները Կովկասյան ճակատում 1914 թ. հուլիսից մինչև 1916 թ. ապրիլի 26-ը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Երուանդ Գ. Փամպուքեան (Պէյրութ)
ՌՈՍՏՈՄԻ ՆԱՄԱԿ-ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՍԵՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մահուան 100-ամեակին առթիւ