«ՎԷՄ», ԺԳ (ԺԹ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (73), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2021

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՄՈՍԿՎԱՅԻ 1921 Թ. ՄԱՐՏԻ 16-Ի (18-Ի) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՃԱԿԱՏԱԳՐՈՒՄ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ՍՄԲԱՏ Բ. ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ
Մաս Բ: Հայոց թագավորության մասնատման գործընթացի խորացումը

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Ա. Ճաղարյան
ԹՈՄԱՍ ՔԱՐԼԱՅԼԻ «ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ, ՀԵՐՈՍԱՊԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԿԸ
Մաս երկրորդ։ Հերոսն իբրև աստվածություն, մարգարե և բանաստեղծ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մարինե Դ. Ղազարյան
ՀԱՐԱԶԱՏԻ ԵՎ ՕՏԱՐԻ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
Սիմոն Սիմոնյանի «Լեռնականներու վերջալոյսը» ժողովածուում

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Յուրի Ս. Ավետիսյան
ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԲԱՌԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Արմինե Հ. Տիգրանյան
ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
Արդի միջազգային-իրավական համակարգում

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Էդգար Գ. Հովհաննիսյան
ԿԻԼԻԿԻԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ԿԻՊՐՈՍՈՒՄ
Եվ Կիպրոսի հայոց թեմի վերակազմավորումը 1920-1930-ական թթ.

ԼՐԱՏՈԻ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՑԱՎԱԼԻ ԿՈՐՈՒՍՏ
Աշոտ Ս. Աբրահամյանի հիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սուրեն Թ. Սարգսյան
ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սևրի պայմանագրի և ԱՄՆ նախագահ Վ. Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին

ԱՐԽԻՎ
Խաչատուր Ռ. Ստեփանյան
ՀՅԴ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 1921 Թ. ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ
ՀՅԴ Արտասահմանի Պատասխանատու մարմնին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Երուանդ Գ. Փամպուքեան (Պէյրութ)
ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԷՀԼԻՐԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ
Իր յուշագրութեան առաջին տպագրութեան առիթով

«ՎԷՄ»-Ի 2020 Թ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑԱՆԿ