«ՎԷՄ», ԺԴ (Ի) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 3 (79), ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2022

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԹՈՒՆԵԼԻ ՎԵՐՋՈՒՄ ԼՈՒՅՍ Է ԵՐԵՎՈՒՄ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Հարություն Տ. Մարության
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Արժեքային կողմնորոշումների համատեքստում

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուբեն Լ. Մանասերյան
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ԱՆՁԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՇՈՒՐՋ
Ք. ա. 68 թ. Արածանիի ճակատամարտում Հայաստանի հաղթանակի 2080-ամյակի առթիվ

Աշոտ Ա. Մելքոնյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՀՆՉԱԿՅԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ (1888-1915 ԹԹ.)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ «ԵՐԿՆՔԻ ՃԱՄԲՈՎ» ԴՐԱՄԱՅԻ ՅԵՏԱԳԻԾԸ

Վաչագան Ռ. Գրիգորյան
ՌԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄԻ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ
Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ (անգլերեն)

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Դավիթ Ս. Գյուրջինյան
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎՈՒՅԹԸ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐՆ ՈՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԻՄԱԳՐԵՐՈՒՄ
Մաս երկրորդ: Արեգակի խավարում, ծովի ալեկոծում

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Դիանա Հ. Համբարձումյան
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԵՐԵԿՎԱ ՀԱՅԱՑՔՆ ՈՒ ՄԵՐ ԱՅՍՕՐԸ
«Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի»

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Լուսինէ Ա. Աւետիսեան
ԼԵԶՈՒԱԲԱՆՆ ՈՒ ԼԵԶՈՒԻՄԱՍՏԱՍԷՐԸ
Նիկոլ Աղբալեանի ծննդեան 150–ամեակին ընդառաջ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Լիլիթ Վ. Դալլաքյան
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Համաշխարհային և տարածաշրջանային դերակատարների դիրքորոշումների համեմատական քննություն

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աշոտ Ն. Հայրունի
ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ՀԱՅԱԳԵՏԻ ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Jürgen Gispert, Armenien gestern und heute – „Die Aschen der Opfer schlagen in unseren Herzen“. Zu einer Theorie der armenischen Memorialkultur

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՀԱՅՈՑ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Իսրայել Օրու կյանքի ու գործունեության իրական պատմությունը…