Հին հայերենի եայ եւ եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը

Տարաժամանակյա քննության փորձ*

Read more - Ամբողջը →

Տեղաշարժեր ժամանակակից արեւելահայերենի հնչյունափոխված եւ անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում*

Գրական լեզվի զարգացումը բարդ ու հակասական գործընթաց է:

Read more - Ամբողջը →

Ժանր

Տարընթեցումն ու սահմանման բարդությունը*

Read more - Ամբողջը →

«Փիրմալաքի գործը»(1941-1942 թթ.)

Մի դրվագ ստալինյան բռնաճնշումներից*

Read more - Ամբողջը →

Թյուրքախոսների էթնիկ ինքնագիտակցության վաղ դրսեւորումները

0
11/05/2017

19-րդ դարավերջի Արևելյան Այսրկովկասի թյուրքալեզու և ռուսալեզու մամուլում*

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության արխիվների հարազատ հայելին

«Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար» արխիվային փաստաթղթերի բազմաահատոր ժողովածուի շնորհանդեսը*

Read more - Ամբողջը →

Ա.Հ.- Գևորգ Ս. Ստեփանյան, Համազասպ Սրվանձտյանց

by/հեղինակ[ներ]
0
11/05/2017

Վերջին տասնամյակներին հայ ազգային-ազատագրական պայքարի անվանի դեմքերի կյանքին ու գործունեության պատմությանը նվիրված մի շարք մենագրություններ են լույս աշխարհ եկել՝ Անդրանիկ, Նիկոլ Դուման, Գևորգ Չավուշ, Սեբաստացի Մուրատ, Դրո, Ա. Մանուկան, Գ. Նժդեհ և ուրիշներ:

Read more - Ամբողջը →

Ավ. Իսահակյանի «Դաշնակցութեան տասնամեակին» պոէմին շուրջ*

Սիմոն Վրացեանի բացառիկ կերպով հարուստ արխիւին մէջ պահուած են շատերու կարգին նաև Աւետիք Իսահակեանէն ձեռագիր օրինակներ։

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Քաջազնունու մեծ ողբերգությունը

Մաս երկրորդ։ Ստալինյան բռնաճնշումներից մնչև արդարացում (փաստաթղթեր)*

Read more - Ամբողջը →

Արվեստի պատմության ուսումնասիրության ուղղակի մոտեցում1*

Ռոմանական քանդակագործների արվեստի մասին [պրն.] Ֆոսիյոնի գրքի ներածական նախադասությունները կարող են կիրառելի լինել արվեստի պատմության ցանկացած ժամանակաշրջան ուսումնասիրելու համար։

Read more - Ամբողջը →