«ՎԷՄ», ԺԴ (Ի) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (80), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2022

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԼՈՒՍԱԲԱՑԻՑ ԱՌԱՋ ԽԱՎԱՐԸ ԹԱՆՁՐԱՆՈՒՄ Է

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Դավիթ Ռ. Մոսինյան
ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Ս. Խուդինյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՋԱՎՈՐԱՍԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԵՐԻՆ-20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ Մաս երկրորդ։ ՀՅԴ եվրոպական քարոզչությունը և «Pro Arménia»-ի ծնունդը

Արարատ Մ. Հակոբյան
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 1920-1922 ԹԹ. «ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ» ՄԱՍԻՆ
ԽՍՀՄ կազմավորման 100-ամյակի առթիվ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալա Ա․ Խառատյան
ԹՌՉՈՒՆԻ ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅ ՏԱՂԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻԿԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ
(Հովհաննես Սարկավագից մինչև Մկրտիչ Նաղաշ)

Աշոտ Ն. Հայրունի
ՐԱՖՖԻՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Ռ. Ավետյան
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՈՒՄ ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հունարեն բնագրի համեմատությամբ

Միրանուշ Է. Կեսոյան
ՊԱՏԿԵՐԱՎՈՐՄԱՆ-ԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԻՄԱՍՏԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՈՃԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՆՔՆԵՐ
Քննություն նոր լույսի ներքո

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Արամ Գ. Ալեքսանյան
ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լիլիթ Լ. Մանասերյան
20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԲԵՄԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
Որպես հասարակական գիտակցության հայելի

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Հայկազ Ժ. Հովհաննիսյան
ՆԵՐՍԵՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ-ԻՎԱՆ ՊԱՍԿԵՎԻՉ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Արամ Ս. Սայիյան
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԽՄԲԵՐԸ ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1919-1923 ԹԹ.)

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հովիկ Բ. Գրիգորյան
Ռոստոմի անտիպ նամակները։ Հրատարակութեան պատրաստութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ Երուանդ Փամպուքեանի

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Մարինե Դ. Ղազարյան
ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ՀԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐՈՒ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ