«ՎԷՄ», ԺԵ (ԻԱ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (82), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2023

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՊԱՏՆԵՇ-ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Մարիամ Մ. Կարապետյան
ԷՎՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ՝
Կրթական էկոլոգիայի խնդիրները հաղթահարելու միջոց

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ալբերտ Ա. Ստեփանյան
ԽԱՂԸ ԵՎ ԹԱՏԵՐԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՍԱԿԱՆ ԱԹԵՆՔՈՒՄ
(խաղընթացներ, դիմակներ և կերպարներ) (անգլերեն)

Գևորգ Ս. Խուդինյան
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՋԱՎՈՐԱՍԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԵՐԻՆ-20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ
Մաս երրորդ։ ՀՅԴ կապերն ու հարաբերությունները Ռուսաստանի ընդդիմադիր և հեղափոխական կուսակցությունների հետ Ռուսական առաջին հեղափոխության նախօրեին (1901-1904 թթ.)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մարո Վ. Ղուկասյան
ՀԱՅԱՏԱՌ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆԸ ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐՈՒՄ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վարդան Զ. Պետրոսյան
ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՐԿԲԱՐԲԱՌՆԵՐԸ (տարաժամանակյա քննություն)

Լիանա Վ. Ազիզյան
ԳՐԱԲԱՐՅԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ յ (y), ւ (w) ԵՎ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ i (j), u (w/v) ՁԱՅՆՈՐԴՆԵՐԸ (զուգադրական քննություն)

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Անուշ Ա. Սաֆարյան
ԱՐՑԱԽԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՎԱՆԴԱԼԻԶՄԸ (անգլերեն)

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԼՈԶԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՈՒՄ
1923 թ. հուլիսի 24-ի Լոզանի պայմանագրի 100-ամյակի առթիվ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Սերգեյ Ա. Աղաջանյան
ՁԱՅՆ ԲԱԶՄԱՑ ԿԱՄ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՆՍԽԱԼԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵԶԸ
Ըստ Ղ. Աղայանի «Անահիտ» հեքիաթի

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Գոհար Կ. Գրիգորյան
ՌՈԼԱՆ ԲԱՐՏԻ ՀԻՆԳ ՊԱՏՄՈՂԱԿԱՆ ԿՈԴԵՐԸ ՀԵՐՄԱՆ ՄԵԼՎԻԼԻ «ԲԱՐԹԼԲԻ ԳՐԱԳԻՐԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒ
Եվ դրա հայերեն թարգմանության մեջ (անգլերեն)

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արարատ Մ. Հակոբյան
Երուանդ Փամպուքեան, Հ. Յ. Դաշնակցութեան ծածկանուններու բառարան (անձնանուններ, տեղանուններ, թուանշանային ծածկագրեր)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Հայկազ Ժ. Հովհաննիսյան
ՀԱՅՏՆԻ ԲԱՐԵՐԱՐԻ ԱՆՀԱՅՏ ԳՈՐԾԵՐԸ
Ուշագրավ վկայություններ Ալեքսանդր Թաիրյանի մասին՝ Ալեքսանդր Երիցյանի արխիվից