«ՎԷՄ», Ժ (ԺԶ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (62), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2018

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԵՌԱՉԱՓ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Մարիամ Մ. Մարգարյան
ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակի առիթով

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Գ.Պետրոսյան
ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

Երվանդ Հ. Գրեկյան
ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՍԵՊԱԳՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սոսե Բ. Պողոսյան (Նոր Ջուղա, Իրան)
ՍԻՐՈ ՄՈՏԻՎԸ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Դրսևորման ձևերը, պատկերային կաղապարները

Տաթևիկ Հ. Մերջանյան
ԱՆՁՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒՄԸ
Նար-Դոսի «Աննա Սարոյան» նամակագրական վիպակում

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Դավիթ Ս. Գյուրջինյան
ՀԱՅ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿՈՂ ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՌԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Նաիրա Ժ. Մկրտչյան
ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ԵՎ ԴՐԱ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ (անգլերեն)

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Յակոբ Մ. Չոլաքեան
ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՄՊՈՒՇԻԷ ԳԻՒՂԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻՆ 1348 Թ. ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Գեղամ Մ. Ասատրյան
9-11-ՐԴ ԴԴ. ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ ՄԱՔՐԱՎԱՆՔՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Վանիկ Հ. Վիրաբյան
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԵՎ ՍԱԴՐԻՉ-ԴԱՎԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1920-1922 ԹԹ.

Ռուբեն Հ. Մելքոնյան
ՀՈՒՅՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔՍՈՒՄԸ ՍՏԱՄԲՈՒԼԻՑ 1964 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Ալեքսանդր Ս. Մանասյան
ԱՐՑԱԽ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնախնդրի իրավական բաղադրիչները

ԼՐԱՏՈՒ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ 1918-1920 Թ.Թ.»
Գիտաժողով-քննարկում Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում(31 մայիսի – 1 հունիսի, 2018 թ.)

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արմեն Ս. Ասրյան
ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԱՆԻՆ

ԱՐԽԻՎ
Ռուբէն
ՔՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆՈՒՄ
Պատրաստեց՝ Արամ Ս. Սայիյանը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սարգիս Ռ. Մելքոնյան
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆ ՈՒ ՄԵԾ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ
Մաս Բ։ Բարենորոգչական ծրագրերը (1897-1917 թթ.)