«ՎԷՄ», ԺԳ (ԺԹ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (76), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2021

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՊԱՆԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Հրածին Վ. Վարդանյան
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ժամանակակից սփյուռքագիտական տեսություններում

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արմենուհի Վ․ Ղամբարյան
ԱՄՆ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՑԸ 1919 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գևորգ Ա. Ճաղարյան
ԹՈՄԱՍ ՔԱՐԼԱՅԼԻ «ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ,ՀԵՐՈՍԱՊԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԿԸ
Մաս երրորդ։ Հերոսն իբրև քահանա և գրող

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սոնա Կ. Ալավերդյան
ՇՐՋԱՆԱԿՎԱԾ ԱՐՁԱԿԻ (FRAME STORY) ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սարգիս Ռ․ Ավետյան
ԿՈՒ (ԿԸ) ՄԱՍՆԻԿՈՎ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ
Համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ռոմիկ Խ. Քոչարյան
ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ ԵՐԿՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՈՒՂՂԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՒՅՆՈՐՈՇՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԵԿՆՈՐՈՇՈՒՄԸ
Ս. Օգոստինոսի մեկնահայեցակարգում

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Օվսաննա Պ. Քեշիշյան
ԿԻԼԻԿՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄՆԵՐԸ 1250-1350-ԱԿԱՆ ԹԹ.

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սոսե Բ․ Պողոսյան (Նոր Ջուղա, Իրան)
ՏԱՂԱՍԱՑ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԴԱՇՏԵՑԻՆ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Լիլիթ Վ. Դալլաքյան
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆԿՐՏՈՒՄՆԵՐԸ
Եվ հակաթուրքական դաշինքի ձևավորման հեռանկարները

ԼՐԱՏՈՒ
Աշոտ Ն. Հայրունի
ՄԱՐԴ, ՈՐԻ ԿՅԱՆՔԸ ՆՎԻՐՈՒՄ ԷՐ
Ալի Էրթեմի հիշատակին

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նվարդ Խ. Վարդանյան
ՀԱՆՃԱՐԵՂ ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԻ ՄԱՆԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան, Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր

Ժենյա Ա. Քալանթարյան
ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սեյրան Գրիգորյան, Վահագն Դավթյանի պոեմները

ԱՐԽԻՎ
Արամ Ս. Սայիյան
ՀԱՅ-ՔՐԴԱԿԱՆ ԶԻՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ
Նորահայտ վավերագրեր Արտաշես Մուրադյանի կյանքի ու գործունեության մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Արմեն Ց. Մարուքյան
ԿԱՐՍԻ 1921 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

Լիլիթ Հր. Հովհաննիսյան
1921 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ԿԱՐՍԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հայաստանյան արդի պատմագիտության գնահատմամբ (1991-2021 թթ.)