«ՎԷՄ», Է (ԺԳ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 1 (49), ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ 2015

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԵՂԵՌՆԻ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԼՈԲԱԼԱՑՈՂ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Ռոմիկ Խ. Քոչարյան
«ԲԱՑ ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿԱՅԻ» ԽՆԴՐԱԿԱՐԳԸ ԵՎ Վ. ԴԻԼԹԱՅԻ ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿԱՅԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Ս. Եղիազարյան
ԱՇՈՏ ԵՐԿԱԹԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ
Մաս երկրորդ: Հայոց թագավորության վերահաստատումը

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալա Ա. Խառատյան
ՁԱՅՆԻ ԱԼՅՈՒԶԻԱՆ ՇՇՈՒԿՆԵՐՈՒՄ
Ըստ ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների մատյան» վեպի

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նարինե Հ. Դիլբարյան
ՆՈՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑՈՒ «ԱԴԱՄԳՐՔՈՒՄ»
Դրախտից դժոխք, ապա վերստին դրախտ ճանապարհին

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Վ. Ոսկանյան
«ԼԻՆԵԼ» ՀԱՅԵՐԵՆ
Մարտին Հայդեգերի «Գոյություն և ժամանակ» աշխատության մի քանի առանցքային եզրերի հայերեն թարգմանության խնդրի շուրջ

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մնացական Ա. Սաֆարյան
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԾՐՈՒՄ

Սասուն Լ. Սարիբեկյան
ԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Ռուբեն Ս. Անգալադյան (Սանկտ Պետերբուրգ)
ԵՐՎԱՆԴ ՔՈՉԱՐ. ՀԱՄԱԿ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Գագիկ Գ. Դանիելյան
ՄԱՄԼՈՒՔՅԱՆ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ
Արաբական աղբյուրների քննություն

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Դավիթ Կ. Բաբայան (Ստեփանակերտ)
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ «ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» ՄԵՋ

Հովհաննես Գ. Խորիկյան (Գյումրի)
ԼՅՈՒԿԻԱՆ ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Վալերի Ա. Միրզոյան
ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ծննդյան 150-ամյակի առիթով

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սմբատ Խ. ՀովհաննիսյանՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊՈԵՏԻԿԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մտորումներ Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության հետագիծը: Գործք, գրույթ, իմաստ» մենագրության առթիվ

Լավրենտի Շ. ՀովհաննիսյանԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ Seda K. Gasparyan-The Armenian Genocide: A Linguocognitive Perspective

ԱՐԽԻՎ
Անահիտ Զ. Քոչարյան
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Արարատ Մ. Հակոբյան
ՄԻ ԱՄԲԱՍՏԱՆԱԳԻՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼԻ ՀԵՂԿՈՄԻ ԽԱՅՏԱՌԱԿ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Սուրէն Դ. Դանիէլեան
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ. էպիքական անջրպետի նուաճումը