Content (Issue 2018-1)

by/հեղինակ[ներ]
0
11/05/2018

Content of “VEM” Issue Number 1(61) for the year 2017 (January – March)

Read more - Ամբողջը →

May 28 AS A TOUCHSTONE

0
11/05/2018

Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակի ոգեկոչման արարողությունները խոստանում են դառնալ այն յուրահատուկ «լակմուսի թուղթը», որն առարկայորեն ի ցույց է դնելու ոչ միայն պետականության գաղափարի հանդեպ յուրաքանչյուրիս հարգանքի աստիճանը, այլև մեր ներկա հանրապետության ինքնուրույնության և ինքնիշխանության չափը…

Read more - Ամբողջը →

OVERCOMING OF THE “IMPOSSIBLE”

Аs an aesthetic project of survival

Read more - Ամբողջը →

THE ELAMITE VERSION OF THE INSCRIPTION OF XERXES I AT VAN (XV)*

0
11/05/2018

The XV inscription is located on the steep southern side of the Urartian fortress of Tushpa (modern Van Kalesi) on a precarious area of the cliffs.

Read more - Ամբողջը →

THE ISSUES ON THE NATURE OF ARMENIAN VERSE

The article attempts for the first time to systemize and present the general picture and fundamental issues of Armenian metrics of Pre-Abeghyan period which includes 18
th century and the early 20th century

Read more - Ամբողջը →

THE LITERARY PERCEPTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EUROPEAN AND ASIAN

In Hakob Paronyan’s “The Mountain Doesn’t Go to Prophet, the Prophet Goes to the Mountain” Comic Narration

Read more - Ամբողջը →

WORDS WITH THE MEANING OF “ARMENIAN LIVING IN PERSIA”

Semantic-structural and lexicographical research

Read more - Ամբողջը →

NATIONAL IDENTITY

The paper analyzes the process of globalization in terms of the impact on the system of self-identification, in particular, on the transformation of national identity.

Read more - Ամբողջը →

STATE SOCIAL ASSISTANCE SYSTEMS

0
11/05/2018

In the scope of underlying theoretical perceptions

Read more - Ամբողջը →

FORTRESS-CHURCHES OF ARMENIA IN THE MIDDLE AGES

In Middle Ages in Armenia in addition to fortresses and monasteries separate churches were also used for defense

Read more - Ամբողջը →